Самбірська

районна державна адміністрація

 

Транскордонний шлях поєднує між собою місця, пов’язані із народженням та історією нафтової промисловості. Його головна вісь : Ясло –Кросно – Сянок - Устрики Долішні – Самбір – Борислав – Дрогобич – Львів – чудовий маршрут для  пішохідного та велосипедного туризму. В ІІ пол. ХІХст. тодішня австро угорська провінція Галичина перебувала в стані "нафтової гарячки". Сліди фортуни підприємців та перші обладнання для буріння, переробні обладнання скельної олії містяться на трасі цього маршруту, як і місця, пов’язані з діяльністю Ігнацого Лукашевича - винахідника нафтової лампи, яка засвітилася у львівській лікарні у 1854 році. Це він в 1854 році в Бібрці біля Кросно заложив першу на світі шахту нафти, а також дистилярню та нафтоперегінний завод в Уляшовицях, Хорківці і Полянці.

Cross-border path connects between the places connected with the birth and history of the oil industry. Its main axis: -Krosno Jaslo - Sanok - Ustrzyki Dolne - Sambor - Borislav - Drohobych - Lviv - excellent path for walking and cycling. In the second floor. HIHst. the then Austro Hungarian province of Galicia in a state of "oil fever". Traces of fortune entrepreneurs and first equipment for drilling, processing equipment are rock oil on the track of the route, as well as places associated with the activity of Ignacy Lukashevich - inventor of the oil lamp that lit the hospital in Lviv in 1854. It was he who in 1854 near Krosno in Bibrtsi hast founded the first mine in the world oil and refinery and distillery in Ulyashovytsyah, Horkivtsi and Polyantsi

 

 

Нафтові свердловини виростали в околицях Сянока, Лєско, та Устрик Долішніх. Найважливішим осередком "Галицького Техасу" стало бориславсько-дрогобицьке родовище, котре в значній мірі вплинуло на розвиток регіону. Цей маршрут  веде як через скансени та музеї, в яких зібрано та упорядковано експозиції, присвячені історії нафтової промисловості, так і місця, де в діючих на сьогодні шахтах можна зустріти збережене давнє нафтове обладнання. Вичерпування покладів, модернізація бурильних процесів та реорганізація структур нафто- та газо гірничої промисловості в найближчому майбутньому може спричинити те, що тільки маршрут Нафтового шляху та його позначення становитимуть видимий слід нафтової промисловості в цьому регіоні. Мальовничості нафтовим об’єктам надають чудові краєвиди, детерміновані наявністю унікальної природи впродовж цілого маршруту, а також прекрасні архітектурні світські та сакральні пам’ятки, проникненні культурами,  -  свідоцтво багатої культурної спадщини та складної історії цих територій. 

Oil wells grew around Sanok, Lyesko and Ustryk Dolishnikh. Most focus "Galician Texas" was the Boryslav-Drohobych deposit, which greatly influenced the development of the region. This route leads through both open-air museum and the museum, which collected and sorted exposition on the history of the oil industry and the place where the currently operating the mines can be found preserved old oil equipment. Depletion of the deposits, drill modernization processes and reorganization of the oil and gas mining in the near future could cause that the only route towards Oil and its designation should constitute visible oil industry in the region. Picturesque oil facilities provide wonderful views, determined by the presence of the unique nature during a trip, as well as beautiful architectural monuments of secular and sacred, penetration of cultures - evidence of the rich cultural heritage and complex history of the area. 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 378 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua