Самбірська

районна державна адміністрація

Пам’ятки, пов’язані з нафтовим промислом

42. Дрогобич – Нафтовий технікум (підготовка кадрів до нафтової та газової промисловості), два нафтопереробні заводи (бензин, дизельне паливо, мазут, смола, парафін)

43. Нагуєвичі – діючі свердловини

44. Ясениця - Сільна – джерела лікувальних мінеральних вод

45. Попелі - джерела лікувальних мінеральних вод

46. Опака – джерела лікувальних мінеральних вод, лікувально-оздоровча інфраструктура

47. Підбуж – джерела лікувальних мінеральних вод

48. Східниця – діюче обладнання нафтової промисловості, джерела лікувальних мінеральних вод, лікувально-оздоровча інфраструктура

49. с. Новий Кропивник – лікувальний центр "Нафтуся" (лікувально-оздоровча інфраструктура)

50. Старий Кропивник – джерела лікувальних мінеральних вод "Нафтуся", лікувально-оздоровча інфраструктура

51. Рибник - джерела лікувальних мінеральних вод

52. Модричі – джерела лікувальних мінеральних вод, лікувально-оздоровча інфраструктура, місце, де знаходилась перша в світі нафтоперегінна установка, земляні амбари для зберігання видобутої нафти (використовувались до І світової війни)

53. Борислав – музей нафтової промисловості, озокеритова шахта - єдина такого роду діюча шахта в цілому світі, діюче бурильне обладнання, місце розташування свердловини "Ойл-Сіті" в 1908 році, котра дала найбільший фонтан нафти спричинивши до найбільшої пожежі, яка тривала 3 тижні

54. Трускавець – джерела лікувальний вод, лікувально-оздоровчий центр

55. Станеля - джерела лікувальних мінеральних вод

56. Доброгостів – джерела лікувальних мінеральних вод

57. Уличне – наявні діючі "качалки"

 

42. Drohobych - Oil College (training for the oil and gas industry), two refineries (gasoline, diesel, fuel oil, tar, paraffin)

43. Nahuyevychi - existing wells

44. Yasenytsya - Sil'na - sources of medicinal mineral waters

45. Ashes - sources of medicinal mineral waters

46. opaque - sources of medicinal mineral waters, medical and health infrastructure

47. Pidbuzh - sources of medicinal mineral waters

48. Skhidnytsya - operating oil industry equipment, sources of medicinal mineral waters, medical and health infrastructure

49. p. New Kropyvnyk - medical center "NAFTA" (medical and health infrastructure)

50. Old Kropyvnyk - sources of medicinal mineral water "NAFTA" medical and health infrastructure

51. Rybnik - sources of medicinal mineral waters

52. Modrychi - sources of medicinal mineral water, Therapeutic infrastructure, a place where there was the world's first refinery plant, earthen barns for storage of oil (used until World War I)

53. Borislav - Museum of the oil industry, ozokerytova mine - the only one of its kind operating mine in the world, operating drilling equipment, location of wells "Oil City" in 1908, which gave the largest fountain of oil causing the largest fire, which lasted for 3 weeks

54. Truskavets - a source of medical treatment, health center

55. Stanelya - sources of medicinal mineral waters

56. Dobrohostiv - sources of medicinal mineral waters

57. Ulychna - there are active "rocking"

 

Інші пам’ятки

 88. Сілець - дерев’яна церква  Собору Пресвятої Богородиці із дзвіницею (1700р.)

89. Нагуєвичі - садиба - музей Івана Франка, історико-культурний заповідник, дерев’яна церква св. Миколи із дзвіницею (1800р.), могила о. Йосипа Левицького - автора першої в Галичині "Граматики української мови"

90. С. Лішня – дерев’яна церква св. Іллі (1698р.), музей "Вчительства Дрогобиччини", єврейське поховання (жертви фашизму)

91. Дрогобич - музей імені Бpyно Шyлцa

92. Попелі - дерев’яна церква Покрови Богородиці (ХУІІст.) з дзвіницею

93. Новий Кропивник - кам’яна церква св. Миколи (1695р.)

94. Майдан – доменна піч по виплавці залізної руди (ХУІІІст.)

95. Довге Гірське - могила відомого українського художника К. Устияновича, дерев’яна церква з його працями

96. Уличне, Доброгостів –Боберського - засновника фізкультурно-просвітницького руху "Сокіл".

97. Гpyшiв – церква (XVIII/XIX ст.) c iкoнoй Пречиcтої ДiвиMapїї

98. Меденичі – дерев’яна церква Успіння Богородиці із дзвіницею (1664р.), діючий римо-католицький костел, синагога

99. Коросниця – "німецька колонія" - пам’ятки довоєнного поселення німців із слідами їх культурної спадщини

100. Рівне - "німецька колонія" - пам’ятки довоєнного поселення німців із слідами їх культурної спадщини

Природні атракції

16. С. Унятичі - водосховище площею 93га

17. Хутір Ровінь – державний заповідник "Сколівські Бескиди", водоспад 12м., рідкісна природна фауна, ріка Стрий, навчально-турстична база "Ровінь"

18. Довге Гірське - державний заповідник "Сколівські Бескиди"

19. Майдан – державний заповідник "Сколівські Бескиди", рідкісна природна фауна

20. Уличне, Доброгостів - озеро площею 50га

 

88. Silets - wooden church of the Holy Virgin Mary with a bell tower (1700).

89. Nahuyevychi - farmstead - museum of Ivan Franko, historical and cultural reserve, wooden church of St. Nicholas from the bell tower (1800r.), At the tomb. Joseph Levitsky - author of the first in Galicia "Grammar Ukrainian language"

90. S. Lishnya - wooden church of St. Elias (1698r.), Museum "Magisterium Drohobych" Jewish burial (victims of fascism)

91. Drohobych - Museum of Bpyno Shyltsa

92. Ashes - wooden church of the Virgin Mary (HUIIst.) With a bell tower

93. New Kropyvnyk - stone church St. Nicholas (1695r.)

94. Square - blast furnace for smelting iron ore (HUIIIst).

95. Long Mountain - the tomb of the famous Ukrainian artist K. Ustyyanovych wooden church with his works

96. Ulychna, Dobrohostiv -Boberskoho - founder of sports and educational movement "Sokol".

97. Hpyshiv - Church (XVIII / XIX century.) C ikonoy Prechyctoyi DivyMapyiyi

98. Medenychi - wooden church of the Assumption of the bell tower (1664r.), The current Roman Catholic church, synagogue

99. Korosnytsya - "German colony" - a monument of pre-war German settlement with traces of cultural heritage

100. Exactly - "German colony" - a monument of pre-war German settlement with traces of cultural heritage

Natural attractions

16. S. Unyatychi - 93ha reservoir area

17. Farm Rovinj - State Reserve "Skole Beskids" waterfall 12m., A rare natural fauna, river Stryi, educational turstychna base "Rovinj"

18. Long Mountain - State Reserve "Skole Beskids"

19. Square - State Reserve "Skole Beskids" rare natural fauna

20. Ulychna, Dobrohostiv - 50ha lake area

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 262 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua