Самбірська

районна державна адміністрація

Пам’ятки, пов’язанi з нафтовим промислом

33. Ропєнка - обладнання нафтової промисловості, резервуари для зберігання нафти, канцелярія та цех, вілла шкотів - пам"ятка першої нафтової свердловини

34. Лодина - адмін будинок шахти Лодина -Бжегі, обладнання нафтової промисловості, резервуари для зберігання нафти, газолінярня

35. Бжегі Долішні - діючі шахти нафти, обладнання нафтової промисловості

36. Устрики Долішні - резервуари для нафти неіснуючого на сьогодні нафтоперегінного заводу /рафінерії/ "Фанто"

37. Чарна - обладнання (ківони, кирати) , резервуари для зберігання нафти, навчально-відпочинкова база "Нафта"

38. Двернік - діючі  нафтові шахти, обладнання нафтової промисловості

39. Затварніца - обладнання нафтової промисловості33. Ropyenka - oil industry equipment, oil storage tanks, office and shop villa sheet - city "the first oil well GUIDE

 

34. Lodyna - admin building Lodyna -Bzhehi mines, oil industry equipment, oil storage tanks, hazolinyarnya

35. Brzeg Dolne - active oil mines, oil industry equipment

36. Ustrzyki Dolne - defunct tanks for oil refinery today / refinery / "Phantom"

37. Czarna - Equipment (Kewanee, kyraty), oil storage tanks, educational recreation base "Oil"

38. Dvernik - active oil mines, oil industry equipment

39. Zatvarnitsa - oil industry equipment

 

 

 

72. Арламув - колишня урядова туристична база ПНР у неіснуючому на сьогодні селі, місце інтернування Леха Валенси, сьогодні рекреаційно-туристичний комплекс

73. Ясень - парафіяльний костел ( ХVІІІст.), Святилище Матері Божої Бєщадської

74. Рувна - дерев’яна греко-католицька церква з ХVІІІст., сьогодні римо-католицький костел

75. Гошів - греко-католицька церква, сьогодні римо-католицький костел

76. Чарна - дерев’яна греко-католицька церква (1834 р.), дерев’яні бойківські оселі, придорожні хрести, капличка - пам’ятка скасування панщини

77. Лютовіска - кіркут, Інформаційно-навчальний центр Бєщадського народного парку

78. Смолнік - дерев’яна греко-католицька церква (1791р.), сьогодні римо-католицький костел

79. Устрики Долішні - музей гірського туризму

Природничі атракції

11. Бєщадський народний парк

12. Ландшафтний парк долини Сяну

13. Заповідники: Гульське, Криве, Двернічек, Заколе

14. Середнє Мале – стаднина гуцульських коней

15. Волосате - розвід гуцульських коней

 

72. Arlamuv - the former NDP government tourist base in non-existent today the village, a place of internment Lech Walesa, now the recreational and tourist complex

73. Ash - parish church (HVIIIst.), Sanctuary of Our Lady of Bieszczady

74. Ruvna - wooden Greek Catholic Church of HVIIIst. Today Roman Catholic Church

75. Hoshiv - Greek Catholic church, now Roman Catholic Church

76. Czarna - wooden Greek Catholic Church (1834), wooden Boiko villages, roadside crosses, chapel - a monument of the abolition of serfdom

77. Lutowiska - Kirkut, Information and Training Center Bieszczady National Park

78. Smolnik - wooden Greek Catholic Church (1791). Today the Roman Catholic Church

79. Ustrzyki Dolne - Museum mountaineering

Natural attractions

11. Bieszczady People's Park

12. San Valley Landscape Park

13. Reserves: Gul'ska, curves, Dvernichek, Peter

14. Medium Small - stadnyna Hutsul horses

15. hairy - divorce Hutsul horses

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 130 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua