Самбірська

районна державна адміністрація

Об’єкти, пов’язані з нафтовою промисловістю

31. Ольшаніца – ремонтний цех  нафто- газового обладнання

32. Ванькова – шахта із збереженим обладнанням нафтової промисловості, резервуари для зберігання нафти

Інші туристичні атракції

60. Собєнь – руїни оборонного замку (ХІVст.) знищеного угорцями в 1474 році, в якому відбулося весілля короля Владислава Ягайло з Ельжбетою Грановською

61. Безмехова – дерев’яна греко-католицька церква, сьогодні римо-католицький костел, найстарша в Польщі бурильна школа

62. Ліско – замок Кмітів (ХVI-XIXст.), синагога (ХVШ-ХVІІст.), кіркут /єврейський цвинтар/ (близько 2 тис. поховань), костел зафондований Петром Кмітем (ХVІст.), пам’ятковий благоустрій міста (ХІХст.)Об'єкти, пов'язані з нафтовою промисловістю

 

Objects associated with the oil industry

31. Olszanica - repair shop petroleum gas equipment

32. Vankova - saved from mine equipment oil industry, oil storage tanks

Other tourist attractions

60. Sobyen - defense of the castle ruins (HIVst.) Destroyed the Hungarians in 1474, which was the wedding of King Vladislav Jagiello with Elzhbieta Granovsky

61. Bezmehova - wooden Greek-Catholic church, now Roman Catholic church, the oldest in Poland boring school

 

62. Leski - Kmit castle (XVI-XIX century.), A synagogue (XVIII-XVII century.) Kirkut / Jewish cemetery / (about 2 thousand. Graves), church zafondovanyy Peter Kmit (HVIst.), Memorial improvement of the city (HIHst ).

 

 

63. Ольшаниця – романтичний палац Йорданів (1905р.), фрагменти фортифікацій (ХVІст.)

64. Угерці Мінеральні – парафіяльний костел – пам’ятка архітектури ХVІІІст., перебудований дворик Гербутів (ХVІст.)

65. Средня Вєсь – дерев’яний костел (ІІ пол. ХVІст.)

66. Поляньчик – церква (1907р.), сьогодні римо-католицький костел; чудотворна ікона Матері Божої, перенесена з Лупєнки

67. Балигород – ХVІІст. благоустрій містечка, руїни греко-католицької церкви (1829р.), єврейські та військові цвинтарі

68. Гужанка – дерев’яна греко-католицька церква св. Параскевії (1835р.)

69. Лопєнка – греко-католицька церква св. Параскевії (1757р.)

70. Цicнa - бойківські оселі

71. Майдан – міні скансен на головній зупинці бєщадської лісової вузькоторівки

 

63. Krekhiv - romantic palace Jordan (1905.), Fragments of fortifications (HVIst).

64. Mineral Uhertsi - parish church - an architectural monument HVIIIst., Rebuilt courtyard Herbutiv (HVIst).

65. Average Vyes - wooden church (the second half. HVIst).

66. Polyanchyk - Church (1907). Today the Roman Catholic Church; miraculous icon of the Mother of God, moved from Lupyenky

67. Balyhorod - XVII century. improvement of the town, the ruins of the Greek-Catholic Church (1829r.), Jewish and military cemeteries

68. Huzhanka - wooden Greek Catholic Church of St.. Paraskevia (1835r.)

69. Lopyenka - Greek Catholic Church of St.. Paraskevia (1757r.)

70. Tsicna - Boiko villages

71. Square - the main air Skansen stop Bieszczady forest vuzkotorivky

Природничі атракції 

7. Ціснянсько-Вітлінський Ландшафтний парк

8. Заповідники природи: Гора Собєнь, Камінь Ліский, Пшелом Сану, Голобоже, Сільне Віри, Пшелом Солінки

9. Мичковці – дамба та електростанція

10. Соліна – найбільша в Польщі дамба, Солінське озеро 

 

Natural attractions

7. Tsisnyansko-Vitlinskyy Landscape Park

8. Nature Reserves Mount Sobyen, Stone woods, Pszczel Sanaa, Holobozhe, Sil'na Faith, Pszczel Solinky

9. Mychkovtsi - dam and power plant

10. Solina - the biggest in Poland dam lake Solinske

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 61 гість та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua