Самбірська

районна державна адміністрація

Надзвичайно багата біографія найбільшого польського комедійного письменника Александра Фредро  дуже тісно пов”язана із двома, розділеними між собою кордоном регіонами: Підкарпатським воєводством в Польщі та Львівською областю в Україні. Ці прекрасні території та кутки, з багатим і унікальним матеріальним та людським потенціалом, майстер слова, жарту, іронії,  критик народних примар, ментальності та звичаїв, а одночасно патріот та громадський діяч увіковічнив у своїй  літературній творчості.

Extremely rich biography largest Polish comedy writer Aleksander Fredro very closely related ?? solved with two, separated by a border regions: Podkarpackie in Poland and Ukraine in Lviv region. These beautiful territory and corners, with a rich and unique material and human potential, master of words, joke, irony, critic folk ghosts mentality and customs, and simultaneously patriot and public figure immortalized in his literary work.

  Туристові, котрий має намір прямувати цим транскордонним маршрутом, опрацьованим шляхом Олександра Фредро, хорошим путівником можуть служити вспомини "Три по три", котрі містять цікаві, ніде не здійснені, описи цих неповторних околиць та мешканців.

 

Сподіваємось, кожний турист, який прямуватиме даним маршрутом буде мати можливість з близька придивитись усьому тому, що залишилось унікальним: часто забутими кутками у Польщі та в Україні, що витримали бурхливі події,  яких доля нешкодувала цим регіонам, залишившись важливим елементом історчиної спадщини не тільки  двох держав - творців нового суспільно-економічного сьогодення, але також і великої зінтегрованої Європи.

 

Міжнародний туристичний маршрут "Слідами Александра Фредро"нараховує майже 450 кілометрів. Веде він від руїн замку "Камєнєц"на пограниччі Корчини та Оджиконя, через Корчину, Кросьценко, Вижне, Хочев, Цісну, Лєско, прикордонний пункт Кросценко - Смільниця, Самбір, Рудки, Бенькову Вишню, Ятвенги, Великий Любінь, Львів, Прильбичі, кордонний перехід Шегині - Медика, Перемишль, Сурохів біля Ярослава, Нєнадову до замку Камєнєц. Гаряче заохочуємо туристів, любителів пригод та спокійної літератури, що спонукає до роздумів, а також любителів підкарпатських краєвидів і неповторного галицького клімату відвідати цей новий туристичний маршрут.

Tourists who intends to follow this cross-border route, drawn by Alexander Fredro, a good guide can serve vspomyny "three three", containing interesting, never implemented, descriptions of these unique neighborhoods and residents.

We hope every tourist who will be heading this route will be able to look from close all that remains unique, often forgotten corner in Poland and Ukraine, which have stood the violent events which fate neshkoduvala these regions remained an important element istorchynoyi heritage not only of two states - founders of the new socio-economic today, but also large zintehrovanoyi Europe.

International tourist route "Tracing Aleksander Fredro" includes almost 450 kilometers. Keeps it from the ruins of the castle "Kamyenyets" on the border of Korczyna and Odzhykonya through Korchyn, Krostsenko, Vision, Hochev, Tsisnu, Lyesko, border point Krostsenko - Smilnytsia, Sambor, Rudky, Benkovu cherry, Yatvenhy, Great Lubin, Lviv, Prylbychi, Foreign Jump Shehyni - Medica, Przemysl, Surochów near Yaroslav Nyenadovu Kamyenyets to the castle. Hot encourage tourists, adventurous and relaxed literature, thought-provoking and fans Subcarpathian landscapes and unique Galician climate to visit this new tourist route.

"Замок "Камєнєц". Дружина Александра Фредро Софія з Яблоновських власниця корчинських маєтків та половини замку Камєнєц. По шлюбі, на підставі передачі майна, Фредро стає власником цих маєтків. В цей період замок почав занепадати, це була  прекрасна фортеця, що захищала південні рубежі Речі Посполитої. Власне тут розмістив сюжет однієї з найвідоміших комедій "Помста", базований на реальних подіях, котрі Фредро винайшов у родинному архіві своєї дружини. 

Корчина. 8 листопада 1828 року, в церкві св. Апостолів Петра і Павла відбувся шлюб Софії з Яблоновських Скарбкової з Александром Фредро. Парох корчинських о. Міхал Весоловскі поблогословив цей шлюбний звязок. На місцевому цвинтарі спочиває останній корчинський нащадок, внук Фредрів - генерал Станіслав граф Шептицький.

"Castle" Kamyenyets. "Aleksander Fredro's wife Sofia on Yablonovska owner Korchynska estates and half Kamyenyets castle. In marriage, based on the transfer of property, Fredro becomes owner of the estates. In this period the castle began to decline, it was a beautiful fortress that protected the southern borders Commonwealth. In fact there posted story of one of the most famous comedies "Revenge", based on real events that Fredro invented in the family archive of his wife.

 

Korchyna. November 8, 1828, in St. Peter and Paul took marriage with Sophia Yablonovska Skarbkovoyi Aleksander Fredro. Pastor Korchynska about. Michal Vesolovski poblohoslovyv this marriage connectivity. At the local cemetery rests Korchynskyi last descendant, grandson Fredro - General Stanislav Count Sheptytsky.

Кросцєнко Вижне. 9 листопада 1828р. в дворі Кросцєнко сестра Александра Цецилія Яблоновська зорганізувала молодятам весілля. З "їхалась туди околична шляхта: Осташевські, Грабінські з Гачова, Трецесці, Урбанські з Комборні - ймовірно прообраз героя чесніка в "Помсті".

Krostsyenko Vision. 9 November 1828r. in the courtyard Krostsyenko sister Cecilia Alexander Yablonovska the couple organized a wedding. Since "there yihalas ado Gentry: Ostashevsky, Hrabinski of Hachova, Tretsestsi, Urbanskiy of Komborni - likely prototype of a hero chesnika" Revenge. "

Хочев. Александр Фредро з братом Северином супроводжав батька в подорожі до родинних маєтків. ...на хребті пагорба мій батько зупинив коня і заговорив жалібним голосом: "Хочев...тут у цьому замку я народився" ... в долині над берегом ріки, що пливе до Сяну побачили ми залишки невеликого замку. Неподалік білий дворик і господарство, досить хороші фортечні будівлі. Далі церква, корчма і хати, розкидані вздовж шляху (Три по три)

Балигород. "...за Балигородом ми відпочили кіньми. Там кордон світу. За Балигородом в”їжджається як у чорне горло. Дорога і ріка - це одне й те ж, а від ріки з однієї і з другої сторони простягаються чорні стіни ялин та смерек." (Три по три)

Hochev. Aleksander Fredro brother Severin suprovodzhav father's trip to the family estates. ... On the ridge of the hill my father stopped talking horse and plaintive voice, "Hochev ... here in this castle I was born" ... in the valley on the shore of the river, floating to San we saw the remains of a small castle. Nearby white patio and economy, pretty good fortress building. Next, church, tavern and houses scattered along the way (three of three)

 

Balyhorod. "... For Balyhorodom we rested horses. They border the world. For Balyhorodom in ?? yizhdzhayetsya like a black throat. Road and river - is the same as the one from the river and reach the other side of the wall black spruce and fir ". (Three of three)

Цісна. "Мій батько заснував завод по продукції заліза в Цісні. Одного разу взяв нас: Северина, мене та пана Плахетку із собою. Фільварок, церква, корчма, далі млинок та лісопильня неначе оживляють більш ніж інші будівлі це село. Лупєннік, згідно місцевого подання має мати 24 /поверхи/ кондигнації, а з вершини виднів Львів.....  Трембіти вівчарів відзивались інколи в горах.... Ми ловили форель та кєлбікі. Відвідували шатра на віддалених горах, де нас частували бриндзою та бундзою. Ми були переконані, що в кожному лісовому закутку мусить бути щонайменше один ведмідь." (Три по три).

 Ліско.  "Оглянувся, і мої очі зупинились на руїнах замку,  на цих чорних ялинах. Ці німі свідки стількох весен, стількох зим… Цей ліський сад був улюбленим мого Батька.... берег Сяну був сплетом оголених кореней. В повітрі вісіли оголені верби, здавалось, що найменший вітерець, найменший рух зможе їх звалити. За Ліськом ми зупинились, і на вершині пагорба спостерігали великий обвал скел. На ньому не видно людської руки, однак своєю формою, здавалось би, становить частину якогось гмаху. (Три по три) Фредро описав це чудо природи в байці "Камінь під Ліском"опублікований в львівському " Галичанині".

Tsisna. "My father founded a factory for production of iron in Tsisni. Once picked us Severin, me and Mr. Plahetku with them. Filvarok, church, tavern, then mill and sawmill enliven like other buildings over the village. Lupyennik under local representation has have 24 / stories / kondyhnatsiyi as seen from the top of Lviv ..... Trembita vidzyvalys sometimes sheep in the mountains .... We caught trout and kyelbiki. Visited tents in remote mountains, where we were treated bryndzoyu and bundzoyu. We were convinced that in every corner of the forest should be at least one bear. " (Three by three).

 Trees. "Turned and my eyes stopped on the ruins of the castle, these black spruce. These silent witnesses of so many springs, so many winters Liska ?? This garden was a favorite of my Father .... San coast was spletom exposed roots. In the air visily bare willow It seemed that the slightest breeze, the slightest movement can blame them. For Liska We stopped on a hill and watched the big rock collapse. It is not visible human hands, but its form, it would seem, is part of a hmahu. (three of three) Fredro described this natural wonder in the fable "Stone in the woods" published in Lviv "Galician".

Бенькова Вишня. "...світ мого дитинства і юнацького віку повністю в Беньковій Вишні. Дім моїх батьків, це був дійсно польський шляхецький дім, заможний без пафосу, тихий та гостинний. Два рази на рік, в день іменин батьків відбувався тут великий з-"їзд. Обід в городі під липами, бал на протязі цілої ночі, вогні. (Три по три). З ініціативи дружини Александра Фредро Софії з Яблоновських Скарбкової окрім старих будівель збудовано показову резиденцію. Унікальні пам”ятки по Фредрах згромаджено в музеї оформленому ініціативою директора сільськогосподарського інституту та місцевих активістів - любителів Александра Фредро до дня 200 річчя від дня його народження (1993).

Ятвенги. Мале господарство Фредрів над прекрасною рікою Вишнею, передане батьком в управління молодому Александрові Фредро, місце - сприятливе для творчості та полювання. Тут Фредро багато написав з першого етапу своєї творчості.

Benkova Cherry. "... The world of my childhood and youth fully in Benkoviy Cherries. House of my parents, it was really Polish shlyahetskyy house rich without pathos, quiet and friendly. Twice a year, the name day parents are big with- held" Congress . Lunch in the garden under the lime trees, score during the whole night lights. (Three by three). At the initiative of the wife of Alexander Fredro Sofia Yablonovska Skarbkovoyi than old buildings built indicative residence. Unique local points of interest ?? Fredro gathered by the museum director initiative decorated Agricultural Institute and local activists - Aleksander Fredro fans the day of 200 anniversary of his birth (1993).

Yatvenhy. Small farm Fredro great river of cherry, father transferred the management of young Alexandrov Fredro, location - conducive to creativity and hunting. Here Fredro wrote many of the first phase of his work.

Великий Любінь. Лікувальні джерела Любеня притягали найбогатших санаторників в Галичини, бувальців маєтків Яблоновських - місця народження Софії, дружини Фредра. Сьогодні в цьому стильному дворському приміщенні тривають реставраційні роботи.

Great Lubin. Medical sources Luben attracted wealthiest sanatornykiv in Galicia, buvaltsiv estates Yablonovska - birthplace of Sophia, wife Fredro. Today in this stylish room Dvorsky continuing restoration work.

 

Рудки. "Щонеділі приїжджала велика чотиримісна карета, запряжена шістьма гнідими кіньми. За нею їхав чотиримісний коч, також великий...чотирма кіньми запряжений...Так їхали ми на службу божу до Рудок...." (Три по три). Нещодавно відреставровано костел святилище Матері Божої Рудецької - з капличкою та криптою Фредрів, змінено після 1939 року на склад. В 1990 році тут відбулись урочистості повторного захоронення Александра Фредро та його найближчих.

Львів.  В 1839 році Львів обдарував депутата до Галицького Сейму Александра Фредра почесним громадянством міста. В неіснуючому сьогодні дворику на Хоронщині, названому Фредрівкою, Александр Фредро прожив останні 28 років, творив та діяв на користь галицького суспільства. Помер 15 липня 1976 року. Стараннями Станіслава графа Скарбки, першого чоловіка Софії Фредрової, в 1842 році завершено будівництво львівського театру на 1500 місць, відкриття якого відзначено урочистою виставою “Дівочі присяги”. Собор св. Юра та Єпископський палац пов”язані із особою внука Александра Фредра - греко-католицьким митрополитом церкви св. Андрія - Романом Шептицьким, кандидата на святого.

Прильбичі. Маєтки Шептицьких, в яких мешкала по шлюбі донька Александра і Софії Фредро - Софія, куди запрошувала часто бітьків, брата та його дітей. Новозбудований чоловіком двір зберігав великі мистецькі колекції, старі руські рукописи та рідкісний уніатський друк. Тут був розстріляний червоноармійцями брат Івана Шептицького разом із дружиною (17 вересня 1939 року).

Перемишль. Найстарший у країні аматорський театр "Фредреум", з офісом у Казиміровському Замку, який безперервно діє впродовж 135 років виступає організатором перемишльської Фредрівської Весни, урочистостей, під час яких театри з Польщі, України, Словаччини та Угорщини представляють драматургічну творчість Александра Фредра. Постійно співпрацює з польським театром у Львові, де часто виступає, як теж виступає у замку Камєнєц та в Сурохові.

Rudky. "Every Sunday, getting a big four-carriage drawn by six horses bay. Behind it rode four Koch, also a large four horses harnessed ... ... so we went to the service of God Rudok ...." (three by three). Recently renovated church sanctuary of Our Lady of Rudetskoyi - with chapel and crypt Fredro, modified after 1939 to the warehouse. In 1990, there were celebrations Aleksander Fredro re-burial and his closest.

 

Lviv. In 1839 Lviv endowed deputy to the Galician Sejm Aleksander Fredro honorary citizenship of the city. In non-existent today on Horonschyni courtyard, named Fredrivkoyu, Aleksander Fredro spent the last 28 years, worked and acted in favor of Galician society. Died July 15, 1976. Through the efforts of Count Stanislas Skarbka, first husband of Sophia Fredrovoyi in 1842 completed construction of the Lviv theater for 1500 seats, which marked the opening solemn oath Girls' performance ?? ??. Cathedral. George and Bishop's Palace floor ?? Knitted person with grandson Alexander Fredro - Greek Catholic Metropolitan Church of St. Andrew - Roman Sheptytsky candidate for the saint.

 

Prylbychi. Sheptytskyh Estates, which lived in married daughter Alexandra and Sophia Fredro - Sofia, which often invited bitkiv brother and his children. A newly built courtyard husband kept large art collection, the old Rus' manuscripts and rare Uniate printing. It was shot by soldiers Sheptytsky brother John and his wife (17 September 1939).

 

Przemysl. The country's oldest amateur theater "Fredreum", with headquarters in Kazymirovskomu Castle, which operates continuously for 135 years the organizer of Przemysl Fredrivskoyi Spring, celebrations, during which theaters from Poland, Ukraine, Slovakia and Hungary are dramatic work of Alexander Fredro. Cooperates with the Polish theater in Lviv, which often acts as the castle also serves Kamyenyets and Surochów.

Сурохів. "Сурохів, де я народився, звідки вивезений на руках няні. Більш ніколи сюди не вернувся...Лежить переді мною, як образ,  який колись бачив увісні..." (ТTри по три) Пам”ятним знаком про місце народження Фредра є великий камінь з написом. З маєтків збереглись до сьогоднішнього дня частина парку, офіцина та капличка.

Surochów. "Surochów where I was born, where taken at the hands of nannies. More here had not returned ... Lying in front of me as an image, which once saw uvisni ..." (TTry three) Memory ?? yatnym mark the place of birth Fredro is a large stone with an inscription. On the estates survived to this day the park, ofitsyna and chapel.

Нєнадова. "...Нєнадова - така, як була колись.  Хоча трохи розмита у пам”ятізатуманена, залишилась приємним для мене спомином. В Ненадовій - маєтку (Дембінських) батька  моєї матері, мешкали колись мої батьки. Не залишилось тут мурованого мосту перед брамою на оброслому травою ровом, не було в середені компасу, не залишилось довкола нього підстрижених кущів агрусту, ані також  в грабовому парку кам" яного Купідина з урною під пахою, але залишився ще великих дім, дерев”яний, з чотирма колонами, з двома коридорами, у котрому той, що ліворуч, провадив до бібліотеки, другий до офіцин і до скарбниці. Немає вже каплички в Нєнадовій. Дім новий (Три по три). 

Nyenadova. "... Nyenadova - such as it was before. Although slightly blurred in memory ?? yatizatumanena remained a nice memorial for me. In Nenadoviy - estate (Dembinskyh) father, my mother, my parents once lived. Do not remain here stone bridge in front of the gate on grass overgrown ditch, there was a compass inside, there is not trimmed bushes around it ahrustu or also in Hornbeam Park stone "yanoho Kupidyna with urn under pahoyu, but still remained large house, trees ?? yanyy, with four columns, with two corridors, in which the one on the left led to a library, the second to ofitsyn and the treasury. There are chapels in Nyenadoviy. New house (three by three).

   

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 67 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua