Самбірська

районна державна адміністрація

 

Указ 
Президента України

Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

{Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
№ 333/2012 від 18.05.2012 
№ 529/2013 від 25.09.2013}

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»постановляю:

1. Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098 «Про обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців»;

пункт 40 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;

Указ Президента України  від 9 червня 2006 року № 508 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098»;

Указ Президента України  від 18 серпня 2006 року № 687 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098»;

Указ Президента України від 2 жовтня 2006 року № 810 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098»;

Указ Президента України від 30 квітня 2010 року № 589 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 
25 січня 2012 року 
№ 33/2012


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 25 січня 2012 року № 33/2012

ПОРЯДОК 
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

1. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі - кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

Спеціальна перевірка відомостей про кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

1-1. Для цілей цього Порядку не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

{Підпункт 1 пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

2) призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.

{Підпункт 2 пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

{Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) відповідного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

3. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування може визначити відповідальні структурні підрозділи.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

{Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

5-1. Кандидат, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення.

Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від кандидата надсилає за останнім місцем його роботи (служби), де проводилася спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду.

Оформлення та надсилання такого запиту здійснюється з урахуванням положень абзацу другого пункту 8 та пункту 9 цього Порядку.

Копія довідки про результати спеціальної перевірки надається відповідним органом державної влади (державним органом), органом місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів з дня одержання запиту.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

6. Спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012; в редакції Указу Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

7. Спеціальна перевірка проводиться:

1) Міністерством внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

2) Міністерством юстиції України - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;

3) Міністерством доходів і зборів України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

{Підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

4) Міністерством охорони здоров'я України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;

{Підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

5) Міністерством освіти і науки України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

{Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 333/2012 від 18.05.2012, № 529/2013 від 25.09.2013}

{Підпункт 6 пункту 7 виключено на підставі Указу Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.

8. Відповідний орган державної влади (державний орган) чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає (за винятком випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку) до органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) запит про проведення спеціальної перевірки (далі - запит), підготовлений кадровою службою (іншим підрозділом) цього органу (форма 2, додається).

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 333/2012 від 18.05.2012, № 529/2013 від 25.09.2013}

Запит підписується керівником відповідного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

9. Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, надсилається не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата до органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) відповідно Главою Адміністрації Президента України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2, додається).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

10. До запиту додаються копії:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографії;

3) паспорта;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

6) медичної довідки про стан здоров'я;

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту, надсилаються всім органам (підрозділам), які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4-9, надсилаються органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

{Абзац одинадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами), які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Особливості взаємодії органів державної влади (державних органів) та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади (державних органів).

{Пункт 11 в редакції Указу Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

12. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених упункті 9 цього Порядку, підписана керівником органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних обов'язків, не пізніше семи днів із дати надходження запиту подається до Національного агентства України з питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої інформації здійснює її узагальнення та надсилає відповідно до Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

13. Кадрова служба (інший підрозділ) органу, який надіслав запит, на підставі інформації, зазначеної в абзаці першому пункту 12 цього Порядку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3, додається), яка підписується її керівником.

Довідка про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (форма 3, додається), готується відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України на підставі інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 12 цього Порядку, поданої Національним агентством України з питань державної служби.

14. Довідка про результати спеціальної перевірки або копія довідки про результати раніше проведеної спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

15. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих кандидатом автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість кандидату протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень кандидата факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстав, зазначених в абзацах другому та третьому цього пункту, можуть бути оскаржені до суду.

{Пункт 15 в редакції Указу Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

16. Органи (підрозділи), які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки надають йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

{Пункт 17 виключено на підставі Указу Президента № 333/2012 від 18.05.2012}

Глава Адміністрації 
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН


 

Форма 1 
до Порядку проведення спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних 
із виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
затвердженого Указом Президента України 
від 25 січня 2012 року № 33/2012

ЗГОДА 
на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, 
яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування

{Форма 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 333/2012 від 18.05.2012, № 529/2013 від 25.09.2013}


 

Форма 2 
до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, 
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
затвердженого Указом Президента України 
від 25 січня 2012 року № 33 
(в редакції Указу від 18 травня 2012 року 
№ 333/2012)

ЗАПИТ 
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

{Форма 2 в редакції Указу Президента № 333/2012 від 18.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}


 

Форма 3 
до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, 
які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
затвердженого Указом Президента України 
від 25 січня 2012 року № 33 
(в редакції Указу від 18 травня 2012 року 
№ 333/2012)

ДОВІДКА 
про результати спеціальної перевірки відомостей 


{Форма 3 в редакції Указу Президента № 333/2012 від 18.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 529/2013 від 25.09.2013}

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 340 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua