Самбірська

районна державна адміністрація

 

1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика

 

1.1. Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська та кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

1.2. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

1.3. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.

1.4. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності й економічного становища.

1.5. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільнимтранспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), які не становлять державну таємницю.

1.6. Відомості щодо вдосконалення фінансово-економічних показників, системи фінансування, обліку, звітності, державної статистики в туристичній та курортній сфері.

 

2. Житлово-комунальне господарство

 

2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2.2. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2.3. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.4. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.5. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районі, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

2.6. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

 

3. Будівництво, архітектура, земельні відносини

 

3.1. Плани населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

– 1:50 000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;

– 1:100 000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

3.2. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які мають повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення;

3.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти   гірських проходів і   перевалів масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000.

3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на території України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

3.7. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на території України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

3.8. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК-2000 та СК-42, системі координат СК-63 чи іншій місцевій системі координат).

3.9. Інформація про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району (базовий рівень) в паперовому вигляді.

 

4. Цивільна оборона

 

4.1. Відомості про організацію реагування та дій у разі надзвичайних аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4.2. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями ”Каштан” та ”Стихія”).

4.3. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

4.4. Виписки з радіоданих.

4.5. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

4.6. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.7. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів на відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

4.8. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

 

5. Зв’язок

 

5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення для спецспоживачів, які не становлять державну таємницю.

 

6. Технічний захист інформації

 

6.1. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

6.2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

6.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту інформації з обмеженим доступом (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інших нормативно-правових актів).

6.4. Відомості про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо не розкривається організація системи протидії їм.

6.5. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інших нормативно-правових актів).

6.6. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інших нормативно-правових актів).

 

7. Охорона державної таємниці

 

7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7.2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

7.3. Зведені відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

7.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

7.5. Акти перегляду грифів секретності.

7.6. Акти знищення секретних документів.

7.7. Описи справ постійного зберігання і довготермінового зберігання.

7.8. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

7.9. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.10. Відомості щодо облікової карти про надання громадянинові допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу Служби безпеки України про його надання.

7.11. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

7.12. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктивного режиму.

7.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7.14. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

7.15. Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів із грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 

8. Оборонна та мобілізаційна робота

 

8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю:

– створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій;

– виробництво та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період; виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

– виробництва та поставки лікарських засобів і медичного майна в особливий період;

– виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

– мобілізаційних завдань із замовлення та виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

– кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних сил України в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;

– забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

– показники із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

– підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;

– надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;

– виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

– номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

– капітального будівництва в особливий період;

– створення страхового фонду документації для забезпечення виробниц­тва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

– потреби сільського господарства в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

8.2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

8.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій області, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які в особливий період не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8.6. Відомості про виділення Збройним силам України, іншим військовим формуванням будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів в особливий період.

8.7. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району.

8.8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області.

8.9. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

8.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

8.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі територіальної оборони, які не належать до державної таємниці.

 

9. Відомості з загальних питань

 

9.1. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

9.2. Відомості, аналітичні висновки, прогнози, внаслідок розголошення яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків в державі та районі, створення перешкод у роботі державних органів.

9.3. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9.4. Відомості щодо виробництва ветеринарного майна в особливий період.

9.5. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі.

9.6. Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

9.7. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).

9.8. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах та важливих об’єктах забезпечення життєдіяльності населення району, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9.9. Відомості, що містять інформацію про міжнародні договори та обсяги зовнішньоторговельних операцій в розрізі конкретних галузей та на підприємствах.

9.10. Відомості про організацію програм перебування та матеріали для зустрічей із делегаціями іноземних держав і міжнародних організацій, групами та окремими іноземцями.

9.11. Доведення державного оборонного замовлення.

9.12. Матеріали з питань територіальної оборони, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9.13. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

 

10. Безпека і охорона правопорядку

 

10.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

10.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

10.3. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.

10.4. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 156 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua