Самбірська

районна державна адміністрація

 У к р а Ї н а

розпорЯдженнЯ

ГОЛОВИ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “_31_” _травня_ 2011 року № _279_

м. Самбір

 Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»та на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 27 травня 2011 року № 466/0/5-11 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1.Затвердити:

1.1.Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Самбірська районна державна адміністрація, згідно з додатком.

1.2.Перелік відомостей, які становлять службову інформацію (додається).

2.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи до 30 травня 2011 року затвердити власними розпорядчими документами відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

Інформацію про відповідальну особу (прізвище, ім’я та по-батькові, посада) подати у загальний відділ районної державної адміністрації та у разі зміни відповідальної особи — негайно доводити їх до загального відділу.

3.Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації районної державної адміністрації покласти на загальний відділ апарату районної державної адміністрації (М. Гнатківський) та на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації (П. Андрущенко).

4.Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у районній державній адміністрації Гнатківського Михайла Михайловича, начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації.

5.Завідувачу сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації Павлові Андрущенку та начальникові загального відділу апарату районної державної адміністрації Михайлові Гнатківському привести у відповідність до покладених функцій Положення про свої структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.

6.Загальному відділу районної державної адміністрації, з метою доступу до публічної інформації та її збереження:

6.1.Створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться у районній державній адміністрації та містять публічну інформацію та забезпечити обов’язкову реєстрацію у цій системі зазначених вище документів.

6.2.Розробити інструкцію з питань обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

7.Юридичному сектору (В. Ільчишин), відділу контролю (Л. Васюта), архівному відділу (М. Павлішевська) районної державної адміністрації надавати відповідну допомогу у підготовці та наданні інформації.

8.Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації районної державної адміністрації:

8.1.Оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

8.2.Забезпечити системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації публічної інформації, розпорядником якої є Самбірська районна державна адміністрація.

8.3.Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

8.4.Довести порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

9.Керівникові апарату районної державної адміністрації Галині Кухар, керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації до 31 травня 2011 року:

9.1.Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, забезпечити надання можливості робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації, виділити відповідну оргтехніку.

9.2.Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями.

9.3.На період до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію затвердити розмір фактичних витрат на зазначені цілі та порядок проведення розрахунків із запитувачами.

9.4.Створити на сайті посилання (вкладку) для подання запитів на публічну інформацію.

10.Виконавчим комітетам місцевих рад району забезпечити виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 травня 2011 року № 44-к «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» вважати таким, що втратило чинність.

12.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Іван Білак

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «31» травня 2011 року № 279

 

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Самбірська районна державна адміністрація

 

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом апарату районної державної адміністрації (далі Відділ).

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Відділ після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до Відділу.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника Відділу керівником апарату районної державної адміністрації (або особою, що виконує його обов’язки).

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до Відділу для подальшого обліку та скерування.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після візування керівником Відділу відповідь передається на підпис, реєструється і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Відділ здійснює контроль та систематично інформує керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводить вказану інформацію до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації районної державної адміністрації для оприлюднення.

 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації
 
Галина Кухар

 

 

 

Додаток

до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Самбірська районна державна адміністрація

 

Форма запиту на інформацію

 

Голові районної державної адміністрації

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

 

_______________________________________

ПІБ або назва юридичної особи

_______________________________________

поштова (електронна) адреса

_______________________________________

_______________________________________

контактний телефон

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з ____________________________
(необхідне підкреслити)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто
(необхідне підкреслити)


_______________________________________
(дата)(підпис)

 

Запит подається до загального відділу Самбірської районної державної адміністрації.

Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

*Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

Затверджено

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «31» травня 2011 року № 279

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію

 

1. В районній державній адміністрації до службової належить інформація:

1) що міститься у документах районної державної адміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

_____________

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 132 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua