Самбірська

районна державна адміністрація

У  К  Р  А  Ї  Н   А

САМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ХХІІ сесія VІ-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від “____” _____________20____р. № _____

м. Самбір

Про затвердження програми сприяння

розвитку громадянського суспільства 

у Самбірському районі на 2013-2015 рр.

 

На підставі звернення Самбірської районної державної адміністрації від 29.01.2013 № 02-27-253/3-06, у відповідності до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та військових проблем, Самбірська районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Самбірському районі на 2013-2015 рр.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та військових проблем (І. Віхоть).

 

Голова районної радиГеннадій Дейниченко

 

Додаток 

до рішення _____ сесії

VІ скликання 

Самбірської районної ради

від “___” ______ 20__ року № ___

 

 

П Р О Г Р А М А

сприяння розвитку громадянського суспільства

у Самбірському районі на 2013 – 2015 роки

 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. 

Традиційними формами взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства є співпраця в рамках діяльності громадської ради при райдержадміністрації, політично-консультативних рад, головною метою яких є сприяння формуванню і реалізації ефективної політики з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя в районі.

На органи виконавчої влади покладається функція сприяння у діяльності громадської ради і належне забезпечення її роботи. На сьогодні є нагальна потреба у необхідному матеріально-технічному забезпеченні роботи громадської ради при райдержадміністрації.

Не зважаючи на зростаючу роль громадських організацй у розбудові незалежної демократичної України, позиція громадян в районі щодо членства в них залишається пасивною. Більшість громадських організацій не мають доступу до державної фінансової підтримки. Потенціал громадських організацій шодо надання соціальних послуг населенню не використовується в повній мірі.

Враховуючи викладене, на порядку денному постає для влади завдання - створити сприятливі умови для розвитку та активної діяльності громадянського суспільства, популяризації кращого їх досвіду, проведення постійних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави, залучення громадських лідерів до підготовки  проектів управлінських рішень. Ресурс громадських організацій - це великий інтелектуальний потенціал, що допоможе вирішити питання розвитку району і забезпечити добробут його мешканців. 

Доцільно запровадити практику на районному рівні планування у місцевому бюджеті видатків на фінансову підтримку громадянського суспільства.

Ключовою складовою роботи у сфері суспільно-політичних процесів є аналіз, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення. Районна державна адміністрація інформує обласну державну адміністрацію в місячному режимі про стан суспільно-політичної ситуації на території району. 

Ще одним важливим напрямом співпраці органів виконавчої влади з громадянськістю є проведення заходів з метою залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень через консультації з громадськістю, громадські слухання та відкриті обговорення питань місцевого значення. Залишається низьким рівень зацікавленості громадян у розв”язанні суспільних проблем. Залишаються актуальними питання підвищення рівня громадянської просвіти, розвиток волонтерського руху, ознайомлення населення району зі сферою сприяння розвитку громадянського суспільства.

У зв’язку з вищевикладеним та для системної роботи у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства на території району розроблена Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Самбірському районі на 2013 – 2015 роки (далі – Програма). Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про об’єднання громадян", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про професійні спілки та гарантії їх діяльності", "Про органи самоорганізації населення", "Про благодійництво і благодійні організації", "Про доступ до публічної інформації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", Указу Президента України від 24.03.2012 №212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації", постанови Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Програма окреслює комплекс заходів діяльності Самбірської районної державної адміністрації, у співпраці з громадянським суспільством, які беруть активну участь у соціально-економічному та суспільно-політичному житті району.

 

2.Мета Програми.

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства на Самбірщині, підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством, забезпечення участі громадських лідерів у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності, вдосконаленні правових механізмів та практики демократії участі, забезпеченні системного аналізу процесів у сфері громадських відносин, сприяння громадській активності та збереженню громадянського порозуміння на території Самбірського району.

 

3.Обґрунтування шляхів, обсягів та джерел фінансування,

 строки та етапи виконання Програми.

Основними шляхами вирішення питань в межах Програми є: 

- вдосконалення процесу консультацій з громадськістю;

- реалізація прав і свобод громадян через різноманітні форми публічної активності і самоорганізації;

- сприяння роботі громадської ради при райдержадміністрації та матеріально-технічне забезпечення її діяльності,  

- організація щорічних звітів голови райдержадміністрації на засіданнях громадської ради;

- утворення ресурсного центру сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства;

- організація Днів відкритих дверей громадських організацій, Форумів розвитку громадянського суспільства;

- заходи спільні з громадськими організаціями з нагоди державних свят, пам’ятних та ювілейних дат;

- проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки мешканців району;

- спеціальні навчання з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 122,0 тис. грн. 

Термін реалізації Програми - 2013 - 2015 роки. 

 

4.1. Ресурсне забезпечення Програми.

тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми2013 рік2014 рік2015 рікВсього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі:22,050,050,0122,0

місцевий бюджет22,050,050,0122,0

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

- створення сприятливих умов для статутної діяльності і розвитку мережі громадянського суспільства;

- вдосконалення систематичних консультацій з громадськістю на місцевому рівні;

- сприяння діяльності громадської ради та створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та органів місценвого самоврядування;

- реалізації у діяльності місцевих органів виконавчої влади району принципів відкритості, прозорості і публічності;

- забезпечення участі представників громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики;

- здійснення аналізу процесів у сфері громадсько-політичних відносин;

- адаптація нових форм участі громадян у обговоренні питань районного значення та підвищення громадянської активності;

- створення належних умов для участі молоді у реалізації молодіжної політики в районі;

- популяризація кращих практик діяльності громадської організації;

- сприяння розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства;

- підвищення рівня громадянської просвіти, проведення просвітницьких заходів;

- розвиток механізмів електоронного врядування;

- забезпечення умов для суспільно-політичної стабільності, громадянського порозуміння та об”єдання зусиль громадськості щодо забезпечення подальшого розвитку району;

- висвітлення заходів Програми та заходів сприяння розвитку громадянського суспільства в мережі Інтернет, засобах масової інформації;

- забезпечення координації зусиль Самбірської районної державної адміністрації у реалізації заходів Програми.

Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить комплексний підхід до створення системи ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, необхідної для вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку та збереження громадянського порозуміння в районі.

Результативними показниками Програми є:

- підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, та інститутами громадянського суспільства;

- пропозиції громадських лідерів щодо вирішення питань розвитку району;

- підвищення рівня довіри населення до громадської організації району та підтримка суспільно корисних ініціатив;

- запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

- нова якість управлінських рішень та їх ефективна реалізація в межах району;

- забезпечення відкритості, прозорості у діяльності влади;

- координація проведення масових заходів за участю громадської організації;

- підвищення професійних знань державних службовців та досвіду громадської діяльності інститутів громадянського суспільства;

- підвищений рівень громадянської культури суспільства, реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. 

6. Напрями діяльності та заходи Програми.

Напрями діяльності та заходи Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Самбірському районі на 2013 – 2015 роки наведені у додатку.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи Самбірської районної державної адміністрації, які щокварталу інформують про результати виконання сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації.

Координатором реалізації Програми є сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації здійснює контроль за виконанням Програми.

З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників Самбірської районної державної адміністрації. 

 

Додаток до Програми сприяння розвитку

громадянського суспільства у Самбірському районі на 2013 – 2015 роки

 

 

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термінвиконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства і забезпечення умов для співпраці на засадах партнерства і взаємовідповідальності

1.1. Організувати на належному рівні проведення консультацій з громадськістю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996

2013 – 2015 роки

Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації,

 

-

-

-

-

Пропозиції від інститутів громадянського суспільства щодо вдосконалення розвитку району

 

 

1.2 Сприяти роботі громадської ради при районній державній адміністрації та вирішити питання щодо матеріально-технічного забезпечення її роботи (оргтехніка, зв’язок, канцтовари, фото, аудіоапаратура, транспортні витрати)

2013-2015 роки

Сектор з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації

Районний бюджет

2,0

5,0

5,0

Належні умови для участі громадськості у прийнятті управлінських рішень

 

 

1.3 Організовувати щорічні звіти голови районної державної адміністрації, щодо виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району

2013-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

-

-

-

-

Отримання інформації про розвиток району, відкритість і прозорість у діяльності влади.

 

 

1.4 Проводити громадські слухання щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

2013-2015 роки

Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада;громадська рада при районній державній адміністрації

-

-

-

-

Визначення стану виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в районі

 

 

1.5 Запроваджувати спільні навчальні тренінги для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства, окремих громадян щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики ,(зокрема щодо сприяння проведення громадської експертизи проведенню консультацій з громадськістю, створенню та налагодженню роботи громадських рад, організації доступу до публічної інформації, проведенню конкурсів проектів для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства)

2013 -2015 роки

Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації; районна рада; громадська рада при райдержадміністрації

-

-

-

-

Налагодження більш конструктивної співпраці місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

 

 

1.6 Відзначати подяками і почесними грамотами районної державної адміністрації кращих лідерів інститутів громадянського суспільства

2013 -2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації;

Районний бюджет

 

 

 

Стимулювання участі лідерів громадських організацій у вирішенні питань місцевого значення

 

 

1.7 Проводити спільно з інститутами громадянського суспільства заходи з нагоди державних свят, памятних та ювілейних дат

2013 -2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи; сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, громадська рада при районній державній адміністрації

Районний бюджет

 

 

 

Забезпечення координації проведення масових заходів

 

 

1.8. Передбачити у плані роботи голови районної державної адміністрації Дня прийому керівників громадських організацій району

2013 рік

Відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації

-

-

-

-

Відкритість у діяльності влади

2

Роз”яснення положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері

2.1. Організувати виїзні юридичні приймальні у районах та містах району із роз’ясненням положень Закону України „Про громадські організації”, що набуває чинності з 01.01.2013 року.

2013 – 2015 роки

Юридичний сектор; сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, міськрайонне управління юстиції; громадська рада при районній державній адміністрації

-

-

-

-

Ознайомлення населення з Законом України

3.

Моніторинг та аналіз стану розвитку громадянського суспільства у Самбірському районі.

3.1 Проводити публічні консультації з громадськістю (дні відкритих дверей, громадські обговорення, засідання «круглих столів», засідання громадської ради тощо) з метою залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики

2013-2015 роки

Відділ організаційно-кадрової роботи; райдержадміністрації;

сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністраці;ї органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

Активізація ІГС громадських формувань та реалізації державної і регіональної політики

4

Забезпечення належного рівня інформації про діяльність ІГС через проведення інформаційно – просвітницької компанії

4.1 Створити та забезпечити функціонування на офіційних веб-порталах райдержадміністрації та районної ради рубрики «Громадянське суспільство»

 

2013-2015 роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації,

 

 

 

 

Створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства

 

 

4.2 Висвітлювати заходи Програми сприяння розвитку громадського суспільства у Самбірському районі на період 2013-2015 роки у засобах масової інформації

2012-2015 роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, місцеві ЗМІ

-

-

-

-

Надання інформації про стан виконання Програми

 

 

4.3 Оформити в навчальних та бібліотечних закладах району книжкових виставок, тематичних полиць щодо сприяння розвитку громадянського суспільства

2013 -2015 роки

Відділ освіти; молоді та спорту райдержадміністрації; відділ культури райдержадміністрації

-

-

-

-

Ознайомлення населення району з відповідною сферою та оперативне інформування про сучасний стан галузі

 

 

4.4 Організувати в навчальних закладах району відкриті уроки щодо розвитку інститутів громадянського суспільства в сучасних умовах

2013-2015 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

-

-

-

-

Ознайомлення школярів з відповідною сферою діяльності

 

 

4.5. Сприяти участі делегацій представників громадськості та ІГС району у масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій з виїздом у населені пункти району, області та України

2013-2015 роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації,

Районний бюджет

 

 

 

Підвищення рівня громадянської просвіти мешканців району

5

Створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності інститутів громадянського суспільства

5.1 Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; протидія корупції (відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 року № 1049)

2013-2015 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі, сектор взаємодії з правоохоронними органами, сектор інформаційної діяльності райдержадміністрації;

Районний бюджет

 

 

 

Вирішення пріоритетних завдань державної, регіональної політики із залученням ресурсів громадських організацій, благодійних організацій, творчих спілок

6.

Підтримка статутної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 Самбірської районної асоціації воїнів-інтернаціоналістів «Обов’язок» УСВА

 

2013-2015 роки

Управління праці та соціального  захисту населення райдержадміністрації; Самбірська районна асоціація воїнів-інтернаціона-лістів «Обов’язок» УСВА

Районний бюджет

5,0

 

 

 

6.2.

Молодіжної організації «Станиця Рудки Пласту - Національної скаутської»організації України»

 

2013-2015 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;Молодіжна організація «Станиця Рудки» Пласту Національної скаутської організації України

Районний бюджет

5,0

 

 

 

6.3.

Громадської організації «Бощани»

 

2013-2015 роки

Відділ культури райдержадміністрації,

Громадська організація «Бощани»

Районний бюджет

5,0

 

 

 

6.4.

Самбірської районної асоціації учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

2013-2015 роки

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

Самбірська районна асоціація учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Районний бюджет

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                М. Павлючик

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 175 гостей та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua