Самбірська

районна державна адміністрація

Результат пошуку зображень за запитом "ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ

1. Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми. 

2. Паперова копія декларації не подається.

Декларацію заповнюють та подають:

o 2.1. особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), упродовж періоду, коли такі особи здійснюють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – щороку у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року декларацію, що охоплює попередній звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);

o 2.2. особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до такого припинення повноважень, але не пізніше дня припинення - декларацію, що охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими такими особами. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”. 

Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

o 2.3. особи, зазначені в пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – до 00 годин 00 хвилин 01 квітня наступного після такого припинення року декларацію, що охоплює попередній рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);

o 2.4. особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, до їх призначення або обрання на посаду - декларацію, що охоплює рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством.

 

 

3. Інформація у деклараціях, передбачених у підпунктах 1, 3, 4 пункту 2 цих Правил, зазначається станом на 31 грудня звітного року. У декларації, передбаченій підпунктом 2 пункту 2 цих Правил, інформація зазначається станом на день, що передує дню подання декларації. Це стосується також інформації про членів сім’ї суб’єкта декларування, зареєстрованого місця проживання та місця фактичного проживання.

4. Інформація у декларації подається незалежно від того, знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.

5. Якщо в декларації вказується інформація про фізичну особу і така особа не є громадянином України, про таку фізичну особу зазначається така інформація: повне ім’я (українською та англійською мовами); ідентифікаційний номер (або податковий номер чи номер соціального страхування, якщо ідентифікаційний номер не застосовується); місце проживання (повна адреса українською та англійською мовами); дата народження. 

Якщо в декларації вказується інформація про юридичну особу і така особа не зареєстрована в Україні, про таку юридичну особу зазначається така інформація: найменування (українською та англійською мовами); місцезнаходження головного офіса (повна адреса українською та англійською мовами); реєстраційний номер (ідентифікаційний код) з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи.

6. По батькові фізичної особи не вказується, якщо в особи його немає.

7. Доходи та видатки суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

8. Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що знаходяться у власності суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до їх останньої грошової оцінки або – якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування – на момент набуття об’єкта у власність (згідно з документом, на підставі якого було набуто право власності). Інформація про вартість нерухомого майна не зазначається, якщо вона не відома суб’єкту декларування і не повинна була стати відома внаслідок вчинення відповідного правочину.

9. Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначається у випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

10. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.

11. У разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації, суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши в декларації всю відому йому інформацію про об’єкти декларування стосовно такого члена сім’ї. Відповідно до частини першої статті 50 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадку, якщо член сім’ї суб’єкта декларування відмовився надати будь-які відомості для заповнення декларації.

12. Під “Іншими правами користування” у декларації розуміється: сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, інші права, передбачені законодавством.

13. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні.

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

Перегляди статей
4685769

На сайті 113 гостей та користувачі відсутні

 

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua