Самбірська

районна державна адміністрація

Відповідно до ст. 118 Конституції України, ст. 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в районній державній адміністрації підписано розпорядження голови райдержадміністрації від 26 липня 2010 р. №64-к «Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом районної державної адміністрації». 

 Р О З П О Д І Л
функціональних обов’язківміж головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату  
Голова районної державної адміністрації
Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.Забезпечує додержання на території району Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України.Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.Інформує обласну державну адміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.Має право скасовувати накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Спрямовує і координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату та працівників апарату райдержадміністрації.Утворює, організовує, ліквідовує відповідно до законодавства управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.Приймає на посади та звільняє з посад працівників тих структурних підрозділів райдержадміністрації, в положеннях яких це обумовлено.Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників територіальних правоохоронних органів та органів юстиції.Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом населення.Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.Видає в межах своїх повноважень розпорядження, дає доручення.Розглядає звернення громадян, проводить особистий їх прийом.Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
Здійснює керівництво:-    фінансовим управлінням райдержадміністрації;-    відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;-    сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації.-    сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації;
Координує діяльність:-    Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області;-    Самбірського РВ ГУ МНС України в Львівській області;-    Самбірського міськрайонного управління юстиції;-    Самбірського об’єднаного міського військового комісаріату;
Організовує роботу:-    колегії районної державної адміністрації;-    комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат.-    координаційної ради з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян;-    комісії з питань захисту прав дитини;-    політичної ради.
Забезпечує взаємодію з:-    Самбірським РВ УСБ України у Львівській області;-    Самбірською міжрайонною прокуратурою;-    Самбірським міськрайонним судом.
 
 
Загальні функціональні повноваження
 першого заступника та заступників голови райдержадміністрації.
 
Перший заступник та кожен із заступників голови райдержадміністрації:
Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовує, координує та здійснює оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади щодо:-      підготовки та реалізації планів роботи райдержадміністрації;-      формування та виконання районного бюджету;-      розробки програм розвитку галузей;-      контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;-      виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;-      виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;-      підготовки проектів документів.Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.Подає пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденні інформації про стан справ у галузях народного господарства, соціально-політичну ситуацію та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень райдержадміністрації.Відповідає за підготовку відповідних питань для розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації, нарадах з керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.Дає доручення керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Погоджує відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.Бере участь у роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери його відання, у засіданнях виконкомів та сесій місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів. Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, у тому числі і райдержадміністрацій, а також вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов’язків та чинним законодавством.Організовує роботу щодо створення резерву кадрів керівників відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечує проведення з ними відповідних заходів.Відповідає за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації документів райдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, а також інших повноважень, передбачених законодавством.Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.Розглядає звернення громадян, проводить особистий їх прийом.Має інші повноваження, передбачені чинним законодавством.
 
Перший заступник голови райдержадміністрації.
Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності з правом підпису фінансових документів, координує при цьому діяльність заступників голови, керівника апарату, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.Забезпечує реалізацію державної політики у сферах розвитку економіки, фінансів, стратегії розвитку, промислової та інноваційної політики, інвестиційної діяльності, будівництва та архітектури, шляхового господарства, транспорту та зв’язку, торгівлі та громадського харчування.Сприяє розвиткові міжнародного співробітництва та міжрегіональних економічних зв’язків.Забезпечує розробку проектів щорічних програм, середньострокових та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Самбірщини.Сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.Сприяє реалізації інноваційних проектів та наукових програм з економічних питань.Координує роботу щодо розвитку та вдосконалення ринку страхових послуг.Вносить пропозиції щодо удосконалення банківської системи.Забезпечує підготовку погоджень про розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.Вносить пропозиції для розробки проектів Програми соціального та економічного розвитку Львівської області і довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства.Сприяє формуванню та розвиткові міжнародних проектів і програм у відповідних сферах.Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально-господарського потенціалу району, регулювання інвестиційної діяльності.Координує здійснення державної регуляторної політики.Організовує реалізацію політики регіонального розвитку, залучення інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.Сприяє здійсненню заходів щодо формування належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального та прикордонного співробітництва.Сприяє діяльності торгівельної мережі та закладів громадського харчування.Забезпечує реалізацію державної політики у фінансово-бюджетній сфері.Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного використання фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави.Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, установах, організаціях, які є одержувачами бюджетних коштів.Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня та представницької влади фінансових показників та пропозицій до проекту обласного бюджету України щодо обсягу коштів, що підлягає розподілу між територіальними громадами, щодо розмірів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.Організовує здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ.Забезпечує складання і подання на затвердження районній раді районного бюджету та його виконання.Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету в межах, які визначені законодавством.Відповідає за загальну організацію та виконання місцевих бюджетів району.Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.Здійснює регулювання міжбюджетних відносин між селами, селищами та містами районного значення.Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.Забезпечує оприлюднення спільно з районною радою інформації про районний бюджет, у тому числі публікацію рішень районної ради про місцевий бюджет та звітів про його виконання.Подає на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного бюджету в термін, визначений чинним законодавством.Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.Здійснює роботу щодо укладення контрактів з керівниками державних промислових підприємств та організацій.Забезпечує залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій різних форм власності і різних відомств до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення району продукції.Вживає заходів щодо об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури на селі.Організовує відповідно до законодавства роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій.Здійснює розробку пропозицій щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що поставляється для потреб району за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.Здійснює роботу, спрямовану на доцільне розміщення продуктивних сил району.Здійснює загальне керівництво діяльністю Єдиного дозвільного офісу та вирішує проблемні питання організації та координації діяльності дозвільних органів, виконує функції директора офісу.Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших надзвичайних ситуацій, розробкою та реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони.Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.Забезпечує розробку районної екологічної програми і вносить пропозиції щодо державної екологічної програми. Вживає заходів до відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями. Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення. Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварії, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.Забезпечує вирішення питань шляхового господарства, дорожнього будівництва.Сприяє вирішенню питань капітального будівництва.Організує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів.Забезпечує реалізацію державної політики експертизи містобудування, організацію розробок та проведення експертизи містобудівельної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів.Здійснює організацію державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.
Здійснює керівництво:-    управлінням економіки райдержадміністрації;-    фінансовим управлінням райдержадміністрації (оперативне підпорядкування);-    відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (оперативне підпорядкування);-    відділом регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (в частині містобудування та архітектури);-    відділом розвитку інфраструктури райдержадміністрації;-    державним реєстратором (оперативне підпорядкування)-    адміністратором ЄДО (оперативне підпорядкування).
Координує діяльність:-    Самбірського управління Державного казначейства Головного управління Державного казначейства України у Львівській області;-    контрольно-ревізійного відділу у Самбірському районі і м. Самборі;-    Самбірської Державної податкової інспекції;-    управління статистики у Самбірському районі;-    Самбірської райспоживспілки;-    промислових підприємств та будівельних організацій району;-    Самбірського бюро технічної інвентаризації;-    державних підприємств по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг;-    старшого державного екологічного інспектора у Самбірському районі;-    автотранспортних підприємств;-    Центру електрозв’язку № 5;-    Самбірського центру поштового зв’язку № 2.
Організовує роботу:-    координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва;-    координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху;-    комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (оперативне підпорядкування);-    комісії з розробки заходів щодо скорочення взаємних заборгованостей підприємств;-    комісії з приватизації об’єктів незавершеного будівництва;-    робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання мінімальних завдань з мобілізації платежів до бюджету;-    робочої групи з контролю за роботою стаціонарної, дрібно-роздрібної мережі та ринків;-    робочої групи з перегляду нормативно-правових актів районної державної адміністрації та її структурних підрозділів у сфері регулювання діяльності суб’єктів господарювання;-    робочої групи з перевірки стану дотримання законодавства про працю та легалізації зайнятості;-    постійно діючої робочої групи по виявленню безхазяйного майна та майна, що за правом успадкування переходить у власність державі;-    комісіїз питань наповнення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, органом управління яких є Самбірська районна державна адміністрація;-    комісії для здійснення державного регулювання операцій з брухтом чорних і кольорових металів;-    комісії для проведення атестації;-    конкурсної комісії із заміщення вакантних посад державних службовців;-    комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та з надзвичайних ситуацій;-    комісії для проведення перевірки стану режиму секретності в районній державній адміністрації;-    експертної комісії для відбору та передачі на архівне зберігання або знищення секретних документів;-    постійно діючої комісії для списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів;-    тендерного комітету з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;-    атестаційної комісії по присвоєнню категорій підприємствам, що надають побутові послуги;-    ради з питань безпечної життєдіяльності населення;-    ради єдиного дозвільного офісу;-    комісії по розгляду питань, пов’язаних з викупом земельних ділянок та заключення договорів оренди земель несільськогосподарського призначення;-    комісії для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурсній основі;-    узгоджувальної комісії з питань міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного погодження;-    міжвідомчої комісії з проведення інвентаризації пилорам.
 
Заступник голови районної державної адміністрації
(з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань та енергозбереження)
Забезпечує реалізацію державної політики в галузі житлово-комунального господарства, сільського господарства, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, електроенергетики, нафтогазового комплексу, геологорозвідки та розвитку туристичної інфраструктури.Погоджує розміщення на території району об’єктів електроенергетики та нафтогазового комплексу, виходячи з інтересів територіальної громади.Бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії та нафтогазопостачання споживачам, а також у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики, нафтогазової галузі в надзвичайних умовах.Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.Здійснює координацію і забезпечує контроль за ходом реалізації довгострокових, перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.Сприяє залученню в порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.Організовує роботу з атестації, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією приватизації житла.Вносить пропозицій щодо перегляду наявної структури та програм розвитку житлово-комунального господарства району.Погоджує правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, охорони санітарної зони, джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.Забезпечує вирішення питань благоустрою населених пунктів.Вживає заходів щодо розвитку туристичної інфраструктури.Організовує матеріально-технічне і сервісне обслуговування сільськогосподарських і переробних підприємств, господарств усіх форм власності, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій у сфері АПК.Відповідає за формування державних продовольчих ресурсів зерна, молока, м’яса, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.Забезпечує реалізацію державної політики в галузі харчопереробної та переробної промисловості.Сприяє діяльності ради власників колективних сільськогосподарських підприємств, районної асоціації фермерів.Сприяє здійсненню аграрної та земельної реформи в районі, розробку та впровадження експериментальних проектів з цих питань.Вживає заходів щодо роздержавлення та приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.Забезпечує організацію ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства України.Координує діяльність місцевих землевпорядних органів.Здійснює контроль за використанням та охороною земель, лісів, надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу.Відповідає за організацію використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.
Здійснює керівництво:-    управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації;-    відділом регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (в частині житлово-комунального господарства);-    відділом розвитку інфраструктури райдержадміністрації (в частині енергозбереження);
Координує діяльність:-    підприємств житлово-комунального господарства;-    підприємств паливно-енергетичного комплексу; -    нафтогазорозвідувальної експедиції;-    управління ветеринарної медицини у Самбірському районі;-    районного відділу земельних ресурсів;-    державного підприємства «Самбірське лісове господарство»;-    обслуговуючих та агросервісних підприємств і організацій агропромислового комплексу.
Організовує роботу:-    комісії з питань розрахунків за енергоносії;-    районної евакуаційної комісії-    надзвичайної протиепізоотичної комісії;-    комісії з організації вирішення майнових питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки;-    постійно діючої комісії з питань реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги;-    постійно діючої комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів;-    комісії для розмежування земель державної та комунальної власності.
Забезпечує взаємодію з:-    радою профспілок працівників АПК;-    районною асоціацією фермерів;-    товариствами мисливців і рибалок, садівників та городників.
 
Заступник голови районної державної адміністрації
(з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань)
Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення, охорони здоров’я, культури, освіти, інформації, фізкультури та спорту, молодіжної політики та туристичної діяльності, в політико-правовій сфері.Координує діяльність закладів освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.Забезпечує реалізацію державних програм у галузі освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення.Сприяє роботі громадських організацій, які діють у сфері культури, освіти, охорони здоров’я і соціального захисту населення.Забезпечує розроблення та реалізацію разом органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної діяльності.Сприяє створенню рекреаційних зон місцевого значення.Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, дотриманням правил санітарної охорони.Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.Забезпечує організацію медичної допомоги населенню, надання в межах повноважень пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.Сприяє забезпеченню державних гарантій у сфері праці, організації їх виконання.Координує роботу, пов’язану з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.Організовує забезпечення додержання законодавства про пільги.Вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту, соціального розвитку району.Організовує контроль за відповідністю робочих місць нормативним актам про охорону праці, проведення навчання, атестації з питань охорони праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важливими та шкідливими умовами праці, використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист.Забезпечує виконання законодавства про працю щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці.Відповідає за забезпечення відповідно до законодавства вирішення питань опіки та організації роботи з неповнолітніми.Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок.Сприяє підготовці молоді до військової служби та проведенню призову громадян на строкову службу.Сприяє проведенню призову громадян на альтернативну (невійськову) службу.Забезпечує організацію охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.Вживає заходів щодо збереження стабільної політичної ситуації в районі‚ формування належної морально-психологічної атмосфери в регіоні.Здійснює аналіз та прогнозування суспільно-політичних‚ соціально-економічних процесів в районі.Забезпечує інформування облдержадміністрації‚ голови райдержадміністрації про суспільно-політичну ситуацію в районі.Здійснює постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади.Проводить визначення впливу діяльності владних структур та посадових осіб на формування суспільно-політичної ситуації‚ збереження соціальної рівноваги‚ зміцнення авторитету виконавчої влади.Вживає заходів щодо налагодження взаємодії між органами виконавчої влади‚ політичними партіями, релігійними та громадськими формуваннями.Розробляє концептуальні засади взаємодії органів виконавчої влади з населенням району.Вживає заходів щодо формування політичної культури населення.Здійснює визначення причин‚ прогнозування та попередження можливих конфліктних ситуацій в районі.Проводить аналіз розстановки політичних сил в районі‚ вивчення діяльності політичних партій та громадських організацій.Здійснює дослідження та аналіз тенденцій в інформаційному просторі‚ розробку заходів‚ спрямованих на дотримання законодавства у сфері діяльності засобів масової інформації.Забезпечує роз’яснення політичного курсу Президента України‚ пропаганду серед населення району основних напрямів діяльності райдержадміністрації.
Здійснює керівництво:-    управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;-    відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;-    служби у справах дітей райдержадміністрації;-    сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації райдержадміністрації (оперативне підпорядкування);-    відділом освіти райдержадміністрації;-    відділом культури і туризму райдержадміністрації.
Координує діяльність:-    управління Пенсійного фонду України в Самбірському районі;-    Самбірського міськрайонного центру зайнятості населення;-    Самбірського центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;-    Самбірської центральної районної лікарні;-    районної санітарно-епідеміологічної станції;-    районного відділення фонду соціального захисту інвалідів;-    районного комітету Червоного Хреста;-    аптечної мережі;-    фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;-    фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;-    місцевих засобів масової інформації, радіомовлення та телебачення;-    навчальних закладів району.
Організовує роботу:-    координаційного комітету сприяння зайнятості;-    ради з питань молодіжної політики;-    координаційної ради з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян (оперативне підпорядкування)-    координаційну раду з питань розвитку сімейної медицини;-    координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;-    координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї-    політичної ради при голові райдержадміністрації (оперативне підпорядкування);-    координаційної ради з питань дітей;-    координаційної ради з питань соціальної захищеності інвалідів;-      комісії з питань інвентаризації культового майна, передачі храмів релігійним громадам;-      комісії по наданню допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми;-      комісії по контролю за цільовим використанням коштів, що виплачуються при народженні дитини;-      міськрайонної призовної комісії;-      комісії з питань альтернативної служби;-      громадської комісії щодо вивчення справ безробітних, котрі перебувають у стані довготривалого чи родинного безробіття.-    комісії з розгляду звернень громадян з виїздом на місце проживання;-      комісії із соціального страхування працівників райдержадміністрації.
Забезпечує взаємодію з:-    Самбірською міськрайонною асоціацією інвалідів;-    народними депутатами України та депутатами обласної та районної рад;-    політичними партіями та громадськими організаціями.
 
Керівник апарату районної державної адміністрації
Очолює і організовує роботу апарату районної державної адміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами райдержадміністрації, апаратом районної ради, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідає за взаємодію та координацію роботи райдержадміністрації з правоохоронними та силовими структурами.Видає накази з питань, що належать до його компетенції.Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, які створює голова районної державної адміністрації.Організовує навчання і підвищення кваліфікації кадрів.Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату.Затверджує посадові інструкції працівників апарату.Відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів та посадових осіб, населення.Забезпечує підготовку звернень до суду про визнання недійсними актів органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які не відповідають чинному законодавству.Інформує голову райдержадміністрації про діяльність органів місцевого самоврядування.Координує роботу з кадрами в органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах і організаціях.Забезпечує виконання планів роботи з кадрами в райдержадміністрації, вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативних актів з питань роботи з кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, створення кадрового резерву, його навчання та стажування.Візує всі розпорядження голови райдержадміністрації, підписує додатки до них.Організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань Колегії районної державної адміністрації.Забезпечує складення планів роботи та заходів районної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.Організовує надання методичноїта іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.Здійснює вирішення відповідно до чинного законодавства питань адміністративно-територіального устрою.Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації.Відповідає за організацію діловодства та контролю.Забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства на підприємствах, в установах та організаціях.Відповідає за інформатизацію райдержадміністрації.Здійснює управління архівною справою.Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення.Забезпечує виконання актів законодавства.Організовує роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій щодо діяльності правоохоронних органів та силових структур, які створює голова районної державної адміністрації.Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків.Надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування в частині взаємодії з правоохоронними та силовими структурами.Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району дотримання правоохоронними органами та силовими структурами конституційних прав і свобод громадян, охорони правопорядку та захисту майнових прав суб’єктів господарювання всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою на території району.Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби.
Здійснює керівництво:-    відділом організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації;-    загальним відділом райдержадміністрації;-    відділом контролю райдержадміністрації;-    юридичним сектором райдержадміністрації;-    відділом фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації;-    сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації райдержадміністрації;-    сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації;-    відділом ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації;-    архівним відділом райдержадміністрації.
Координує діяльність:-    МВ ГУ МВС України у Львівській району (оперативне підпорядкування);-    управління юстиції (оперативне підпорядкування);-    військового комісаріату (оперативне підпорядкування).
Організовує роботу:-    Колегії районної державної адміністрації (оперативне підпорядкування);-    міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;-    комісії з контролю виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;-    спостережної комісії;-    комісії з питань забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах при районній державній адміністрації.
Забезпечує взаємодію з:-        органами місцевого самоврядування;-        Самбірською міжрайонною прокуратурою (оперативна взаємодія);-        Самбірським міськрайонним судом (оперативна взаємодія);-        Самбірським РВ УСБ України у Львівській області (оперативна взаємодія).     
 
Керівник апарату районної державної адміністрації
 
Галина Кухар

Додаток 2
до розпорядження голови
 районної державної адміністрації
від “26” липня 2010 року № _64-к_ 
 
В З А Є М О З А М І Щ Е Н Н Я
повноважень першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації на час їх відсутності 
Кого заміщають Хто заміщає
Голову районної державної адміністрації Перший заступник голови районної державної адміністрації
Першого заступника голови районної державної адміністрації Заступник голови районної державної адміністрації (з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань та енергозбереження)
Заступник голови районної державної адміністрації (з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань та енергозбереження) Перший заступник голови районної державної адміністрації
Заступника голови районної державної адміністрації (з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань) Керівник апарату районної державної адміністрації
Керівника апарату районної державної адміністрації Заступник голови районної державної адміністрації (з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань)
    
Керівник апарату районної державної адміністрації
 
Галина Кухар

Додаток 3
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від “26” липня 2010 року № _64-к_
 
 
ЗАКРІПЛЕННЯ
за виконавчими комітетами місцевих рад району першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації
 
Перший заступник голови районної державної адміністрації, координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

1.    Стрілковицької.2.    Рудківської.3.    Сусолівської.4.    Погірцівської.5.    Чайковицької.
6.    Підгайчиківської.7.     Никловицької.8.    Вощанцівської.9.    Луківської.10.Новосілко-Гостиннівської.

 

Заступник голови районної державної адміністрації (з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань), координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

11.П`яновицької.12.Воле-Баранецької.13.Верховецької.14.Садковицької.15.Містковицької.
16.Корницької.17.Михайлевицької.18.Купновицької.19.Роздільненської.20.Бабинської.21.Бісковицької.

 

Заступник голови районної державної адміністрації (з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань та енергозбереження), координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

22.Ралівської.23.Чукв`янської.24.Блажівської.25.Монастирецької.26.Вільшаницької.27.Городищенської.28.Великоозиминської.29.Кульчицької.30.Дублянської.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації, координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:


31.Новокалинівської.32.Калинівської.33.Гординянської.34.Корналовицької.35.Великобілинської.36.Лукавської.37.Воютицької.38.Викотівської.

 
Керівник апарату районної державної адміністрації
 
Галина Кухар

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

Перегляди статей
4682877

На сайті 175 гостей та користувачі відсутні

 

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua