Самбірська

районна державна адміністрація

УКРАЇНА

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

«30»грудня2013 рокуСамбір193-к

Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом районної державної адміністрації

Відповідно до ст. 118 Конституції України, ст. 10, 40 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Затвердити:

1.1. Розподіл функціональних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

1.2. Взаємозаміщення повноважень керівництва районної державної адміністрації згідно з додатком 2.

1.3. Закріплення керівництва районної державної адміністрації за виконкомами місцевих рад району згідно з додатком 3.

2. Встановити, що перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації, керуючись чинним законодавством, розпорядженнями і дорученнями голови районної державної адміністрації, несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій їм сфері.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 липня 2010 року №  64-к «Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом районної державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Іван Білак

Додаток 1

до розпорядження голови 

районної державної адміністрації

від «30» грудня 2013 року № _193-к_

Р О З П О Д І Л

функціональних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує додержання на території району Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Інформує обласну державну адміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Має право скасовувати накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Спрямовує і координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату та працівників апарату райдержадміністрації.

Утворює, організовує, ліквідовує відповідно до законодавства управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Приймає на посади та звільняє з посад працівників тих структурних підрозділів районної державної адміністрації, в положеннях яких це обумовлено.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників територіальних правоохоронних органів та органів юстиції.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом населення.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Видає в межах своїх повноважень розпорядження, дає доручення.

Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Здійснює керівництво:

?фінансовим управлінням районної державної адміністрації;

?сектором з питань цивільного захисту районної державної адміністрації;

?сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації;

?сектором з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Координує діяльність:

?Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області;

?Самбірського міськрайонного управління юстиції;

?Самбірського об’єднаного міського військового комісаріату.

Організовує роботу:

?колегії районної державної адміністрації;

?комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат;

?комісії з питань захисту дитини при районній державній адміністрації;

?комісії з розгляду звернень громадян;

?координаційної ради з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян;

?політичної ради.

Забезпечує взаємодію з:

?Самбірським РВ УСБУ у Львівській області ;

?Самбірською міжрайонною прокуратурою;

?Самбірським міськрайонним судом.

Загальні функціональні повноваження першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації

Перший заступник та кожен із заступників голови районної державної адміністрації:

Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовує, координує та здійснює оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади щодо:

-підготовки та реалізації планів роботи районної державної адміністрації;

-формування та виконання районного бюджету;

-розробки програм розвитку галузей;

-контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;

-виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

-виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

-підготовки проектів документів.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Подає пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації, щоденні інформації про стан справ у галузях народного господарства, соціально-політичну ситуацію та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень районної державної адміністрації.

Відповідає за підготовку відповідних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах з керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Дає доручення керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації. Погоджує відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Бере участь у роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери його відання, у засіданнях виконкомів та сесій місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів. 

Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов’язків та чинним законодавством.

Організовує роботу щодо створення резерву кадрів керівників відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечує проведення з ними відповідних заходів.

Відповідає за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації документів районної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, а також інших повноважень, передбачених законодавством.

Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.

Має інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності з правом підпису фінансових документів, координує при цьому діяльність заступників голови, керівника апарату, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики у сферах розвитку економіки, фінансів, стратегії розвитку, промислової та інноваційної політики, інвестиційної діяльності, будівництва та архітектури, шляхового господарства, транспорту та зв’язку, торгівлі та громадського харчування.

Сприяє розвиткові міжнародного співробітництва та міжрегіональних економічних зв’язків.

Забезпечує розробку проектів щорічних програм, середньострокових та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Самбірщини.

Сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

Сприяє реалізації інноваційних проектів та наукових програм з економічних питань.

Координує роботу щодо розвитку та вдосконалення ринку страхових послуг.

Вносить пропозиції щодо удосконалення банківської системи.

Забезпечує підготовку погоджень про розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.

Вносить пропозиції для розробки проектів Програми соціального та економічного розвитку Самбірського району і довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства.

Сприяє формуванню та розвиткові міжнародних проектів і програм у відповідних сферах.

Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально-господарського потенціалу району, регулювання інвестиційної діяльності.

Координує здійснення державної регуляторної політики.

Організовує реалізацію політики регіонального розвитку, залучення інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.

Сприяє здійсненню заходів щодо формування належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

Сприяє діяльності торгівельної мережі та закладів громадського харчування.

Забезпечує реалізацію державної політики у фінансово-бюджетній сфері.

Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного використання фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, установах, організаціях, які є одержувачами бюджетних коштів.

Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня та представницької влади фінансових показників та пропозицій до проекту обласного бюджету України щодо обсягу коштів, що підлягає розподілу між територіальними громадами, щодо розмірів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

Організовує здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ.

Забезпечує складання і подання на затвердження районній раді районного бюджету та його виконання.

Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету в межах, які визначені законодавством.

Відповідає за загальну організацію та виконання місцевих бюджетів району.

Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

Здійснює регулювання міжбюджетних відносин між селами, селищем та містами районного значення.

Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

Забезпечує оприлюднення спільно з районною радою інформації про районний бюджет, у тому числі публікацію рішень районної ради про місцевий бюджет та звітів про його виконання.

Подає на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного бюджету в термін, визначений чинним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Здійснює роботу щодо укладення контрактів з керівниками державних промислових підприємств та організацій.

Забезпечує залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій різних форм власності і різних відомств до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення району продукції.

Вживає заходів щодо об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури на селі.

Організовує відповідно до законодавства роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій.

Здійснює розробку пропозицій щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що поставляється для потреб району за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.

Здійснює роботу, спрямовану на доцільне розміщення продуктивних сил району.

Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та вирішує проблемні питання організації та координації діяльності дозвільних органів, виконує функції директора офісу.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою та інших надзвичайних ситуацій, розробкою та реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

Забезпечує розробку районної екологічної програми і вносить пропозиції щодо державної екологічної програми. Вживає заходів до відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями. Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення. Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварії, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, дотриманням правил санітарної охорони.

Забезпечує вирішення питань шляхового господарства, дорожнього будівництва.

Сприяє вирішенню питань капітального будівництва.

Організує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів.

Забезпечує реалізацію державної політики експертизи містобудування, організацію розробок та проведення експертизи містобудівельної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів.

Здійснює організацію державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

Забезпечує реалізацію Національної програми інформатизації на території району.

Сприяє створенню сприятливих умов для надання адміністративних послуг,, послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг.

Здійснює керівництво:

?управлінням економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації;

?фінансовим управлінням районної державної адміністрації (оперативне підпорядкування);

?відділом фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації;

?сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації (відповідно до повноважень;

?сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації(відповідно до повноважень);

?сектором з питань розвитку інфраструктури районної державної адміністрації (відповідно до повноважень);

?центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Координує діяльність:

?Самбірського управління Державної казначейської служби України у Львівській області;

?Сектору інспектування у місті Самборі та Самбірському районі Старосамбірської об’єднаної державної фінансової інспекції;

?Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області;

?управління статистики у Самбірському районі;

?Самбірської районної спілки споживчих товариств;

?промислових підприємств та будівельних організацій району;

?Самбірського бюро технічної інвентаризації(МБТІ);

?державних підприємств з будівництва, ремонту та утриманню автомобільних доріг;

?старшого державного екологічного інспектора у Самбірському районі;

?автотранспортних підприємств;

?Цеху електрозв’язку № 17 Львівської філії ПАТ «Укртелеком»;

?Самбірського центру поштового зв’язку № 2.

Організовує роботу:

?координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва;

?координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху;

?комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (оперативне підпорядкування);

?комісії з розробки заходів щодо скорочення взаємних заборгованостей підприємств;

?комісії з приватизації об’єктів незавершеного будівництва;

?робочої групи з питань погашення податкового боргу та виконання мінімальних завдань з мобілізації платежів до бюджету;

?робочої групи з контролю за роботою стаціонарної, дрібнороздрібної мережі та ринків;

?робочої групи з перегляду нормативно-правових актів районної державної адміністрації та її структурних підрозділів у сфері регулювання діяльності суб’єктів господарювання;

?робочої групи з перевірки стану дотримання законодавства про працю та легалізації зайнятості;

?постійно діючої робочої групи з виявлення безхазяйного майна та майна, що за правом успадкування переходить у власність державі;

?комісії з питань наповнення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, органом управління яких є Самбірська районна державна адміністрація;

?комісії для здійснення державного регулювання операцій з брухтом чорних і кольорових металів;

?комісії для проведення атестації;

?конкурсної комісії із заміщення вакантних посад державних службовців;

?комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та з надзвичайних ситуацій;

?комісії для проведення перевірки стану режиму секретності в районній державній адміністрації;

?експертної комісії для відбору та передачі на архівне зберігання або знищення секретних документів;

?постійно діючої комісії для списання матеріальних цінностей, інших необоротних матеріальних активів, запасів;

?тендерного комітету з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

?атестаційної комісії з присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги;

?ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

?ради єдиного дозвільного офісу;

?комісії з розгляду питань, пов’язаних з викупом земельних ділянок та укладення договорів оренди земель несільськогосподарського призначення;

?комісії для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурсній основі;

?узгоджувальної комісії з питань міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження;

?міжвідомчої комісії з проведення інвентаризації пилорам.

Заступник голови районної державної адміністрації

(з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань та енергозбереження)

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі житлово-комунального господарства, сільського господарства, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, електроенергетики, нафтогазового комплексу, геологорозвідки та розвитку туристичної інфраструктури.

Погоджує розміщення на території району об’єктів електроенергетики та нафтогазового комплексу, виходячи з інтересів територіальної громади.

Бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії та нафтогазопостачання споживачам, а також у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики, нафтогазової галузі в надзвичайних умовах.

Сприяє впровадження на території району нових екологічно безпечних, енергозберігаючих технологій.

Погоджує розміщення на території району об’єктів електроенергетичних та нафтогазового комплексу виходячи з інтересів територіальної громади.

Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Здійснює координацію і забезпечує контроль за ходом реалізації довгострокових, перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.

Сприяє залученню в порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Організовує роботу з атестації, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією приватизації житла.

Здійснює контроль за чергою для отримання житла.

Вносить пропозиції щодо перегляду наявної структури та програм розвитку житлово-комунального господарства району.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, охорони санітарної зони, джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Забезпечує вирішення питань благоустрою населених пунктів.

Вживає заходів щодо розвитку туристичної інфраструктури.

Організовує матеріально-технічне і сервісне обслуговування сільськогосподарських і переробних підприємств, господарств усіх форм власності, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій у сфері агропромислового комплексу.

Відповідає за формування державних продовольчих ресурсів зерна, молока, м’яса, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі харчопереробної та переробної промисловості.

Сприяє діяльності ради власників колективних сільськогосподарських підприємств, районної асоціації фермерів.

Сприяє здійсненню аграрної та земельної реформи в районі, розробку та впровадження експериментальних проектів з цих питань.

Вживає заходів щодо роздержавлення та приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.

Забезпечує організацію ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства України.

Координує діяльність місцевих землевпорядних органів.

Здійснює контроль за використанням та охороною земель, лісів, надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу.

Відповідає за організацію використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Здійснює керівництво:

?управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

?сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації (відповідно до повноважень);

?сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації (відповідно до повноважень);

?сектором з питань розвитку інфраструктури районної державної адміністрації (відповідно до повноважень).

Координує діяльність:

?підприємств житлово-комунального господарства;

?підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

?нафтогазорозвідувальної експедиції;

?управління ветеринарної медицини у Самбірському районі;

?управління Держземагенства у Самбірському районі Львівської області;

?державного підприємства „Самбірське лісове господарство”;

?обслуговуючих та агросервісних підприємств і організацій агропромислового комплексу.

Організовує роботу:

?комісії з питань розрахунків за енергоносії;

?районної евакуаційної комісії;

?надзвичайної протиепізоотичної комісії;

?комісії з організації вирішення майнових питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки;

?постійно діючої комісії з питань реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги;

?постійно діючої комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів;

?комісії для розмежування земель державної та комунальної власності.

Забезпечує взаємодію з:

?радою профспілок працівників агропромислового комплексу;

?районною асоціацією фермерів;

?товариствами мисливців і рибалок, садівників та городників.

Заступник голови районної державної адміністрації

(з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань)

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення, охорони здоров’я, культури, освіти, інформації, фізкультури та спорту, молодіжної політики та туристичної діяльності, в політико-правовій сфері.

Координує діяльність закладів освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

Забезпечує розробку прогнозів розвитку, оптимізації мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

Забезпечує реалізацію державних програм у галузі освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення.

Сприяє роботі громадських організацій, які діють у сфері культури, освіти, охорони здоров’я і соціального захисту населення.

Забезпечує розроблення та реалізацію разом з органами місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної діяльності.

Сприяє створенню рекреаційних зон місцевого значення.

Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Забезпечує організацію медичної допомоги населенню, надання в межах повноважень пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

Сприяє забезпеченню державних гарантій у сфері праці, організації їх виконання.

Координує роботу, пов’язану з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

Організовує забезпечення додержання законодавства про пільги.

Вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту, соціального розвитку району.

Організовує контроль за відповідністю робочих місць нормативним актам про охорону праці, проведення навчання, атестації з питань охорони праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важливими та шкідливими умовами праці, використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист.

Забезпечує виконання законодавства про працю щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці.

Відповідає за забезпечення, відповідно до законодавства, вирішення питань опіки та організації роботи з неповнолітніми.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок.

Сприяє підготовці молоді до військової служби та проведенню призову громадян на строкову службу.

Сприяє проведенню призову громадян на альтернативну (невійськову) службу.

Забезпечує організацію охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

Вживає заходів щодо збереження стабільної політичної ситуації в районі‚ формування належної морально-психологічної атмосфери в регіоні.

Здійснює аналіз та прогнозування суспільно-політичних‚ соціально-економічних процесів в районі.

Забезпечує інформування обласної державної адміністрації‚ голови районної державної адміністрації про суспільно-політичну ситуацію в районі.

Здійснює постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади.

Проводить визначення впливу діяльності владних структур та посадових осіб на формування суспільно-політичної ситуації‚ збереження соціальної рівноваги‚ зміцнення авторитету виконавчої влади.

Вживає заходів щодо налагодження взаємодії між органами виконавчої влади‚ політичними партіями, релігійними та громадськими формуваннями.

Розробляє концептуальні засади взаємодії органів виконавчої влади з населенням району.

Вживає заходів щодо формування політичної культури населення.

Здійснює визначення причин‚ прогнозування та попередження можливих конфліктних ситуацій в районі.

Проводить аналіз розстановки політичних сил в районі‚ вивчення діяльності політичних партій та громадських організацій.

Здійснює дослідження та аналіз тенденцій в інформаційному просторі‚ розробку заходів‚ спрямованих на дотримання законодавства у сфері діяльності засобів масової інформації.

Забезпечує роз’яснення політичного курсу Президента України‚ пропаганду серед населення району основних напрямів діяльності районної державної адміністрації.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою на території району.

Забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби.

Здійснює керівництво:

?управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації;

?відділом освіти районної державної адміністрації;

?службою у справах дітей районної державної адміністрації;

?сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (оперативне підпорядкування);

?сектором з питань молоді та спорту;

?відділом культури районної державної адміністрації.

Координує діяльність:

?управління Пенсійного фонду України в м. Самборі та Самбірському районі;

?Самбірського міськрайонного центру зайнятості;

?Самбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

?комунальний заклад Самбірська центральна районна лікарня;

?Самбірського районного управління Головного управління Держсанепіслужби у Львівській області;

?районного відділення фонду соціального захисту інвалідів;

?районного комітету Червоного Хреста;

?аптечної мережі;

?фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

?фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

?місцевих засобів масової інформації, радіомовлення та телебачення;

?навчальних закладів району;

?Самбірського об’єднаного міського військового комісаріату (оперативне підпорядкування).

Організовує роботу:

?координаційного комітету сприяння зайнятості;

?ради з питань молодіжної політики;

?координаційної ради з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян (оперативне підпорядкування);

?координаційну раду з питань розвитку сімейної медицини;

?координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

?координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї;

?політичної ради при голові районної державної адміністрації (оперативне підпорядкування);

?координаційної ради з питань соціальної захищеності інвалідів;

?комісії з надання допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми;

?комісії з контролю за цільовим використанням коштів, що виплачуються при народженні дитини;

?міськрайонної призовної комісії;

?комісії з питань альтернативної служби;

?громадської комісії щодо вивчення справ безробітних, котрі перебувають у стані довготривалого чи родинного безробіття;

?комісії із соціального страхування працівників районної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

?Самбірською міськрайонною асоціацією інвалідів;

?народними депутатами України та депутатами обласної та районної рад;

?політичними партіями та громадськими організаціями.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Очолює і організовує роботу апарату районної державної адміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами районної державної адміністрації, апаратом районної ради, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідає за взаємодію та координацію роботи районної державної адміністрації з правоохоронними та силовими структурами.

Видає накази з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, які створює голова районної державної адміністрації.

Організовує навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату.

Затверджує посадові інструкції працівників апарату.

Відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації до відповідних органів та посадових осіб, населення.

Забезпечує підготовку звернень до суду про визнання недійсними актів органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які не відповідають чинному законодавству.

Інформує голову районної державної адміністрації про діяльність органів місцевого самоврядування.

Координує роботу з кадрами в органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах і організаціях.

Забезпечує виконання планів роботи з кадрами в районній державній адміністрації, вимог Закону України “Про державну службу” та інших нормативних актів з питань роботи з кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, створення кадрового резерву, його навчання та стажування.

Візує всі розпорядження голови районної державної адміністрації, підписує додатки до них.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань Колегії районної державної адміністрації.

Забезпечує складання планів роботи та заходів районної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

Організовує надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Здійснює вирішення, відповідно до чинного законодавства, питань адміністративно-територіального устрою.

Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Відповідає за організацію діловодства та контролю.

Забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства на підприємствах, в установах та організаціях.

Відповідає за інформатизацію апарату районної державної адміністрації.

Здійснює управління архівною справою.

Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання, формування правової культури населення.

Забезпечує виконання актів законодавства.

Організовує роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій щодо діяльності правоохоронних органів та силових структур, які створює голова районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків.

Надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування в частині взаємодії з правоохоронними та силовими структурами.

Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району дотримання правоохоронними органами та силовими структурами конституційних прав і свобод громадян, охорони правопорядку та захисту майнових прав суб’єктів господарювання всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.

Реалізовує державну політику в боротьбі з корупцією та злочинністю, забезпечує розробку цільових і комплексних програм проти дії злочинності та корупції.

Здійснює заходи щодо сприяння підготовці та проведення виборів, які передбачені чинним законодавством стосовно участі органів виконавчої влади у виборчих кампаніях.

Забезпечує організацію роботи пов’язаної з розглядом запитів на публічну інформацію.

Здійснює керівництво:

?відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації;

?загальним відділом апарату районної державної адміністрації;

?сектором з питань кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;

?сектором контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;

?юридичним сектором апарату районної державної адміністрації;

?відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

?сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

?сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації;

?відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

?архівним відділом районної державної адміністрації.

Координує діяльність:

?Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області (оперативне підпорядкування);

?Самбірського міськрайонного управління юстиції (оперативне підпорядкування);

Організовує роботу:

?Колегії районної державної адміністрації (оперативне підпорядкування);

?міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

?комісії з контролю виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

?спостережної комісії;

?комісії з питань забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах при районній державній адміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

-органами місцевого самоврядування;

-Самбірською міжрайонною прокуратурою (оперативна взаємодія);

-Самбірським міськрайонним судом (оперативна взаємодія);

-Самбірським РВУ УСБУ у Львівській області (оперативна взаємодія).

 

 

 

 

 

Заступник голови районної

державної адміністраціїІгор Бобровський

Додаток 2

до розпорядження голови 

районної державної адміністрації

від «30» грудня 2013 року № _193-к_

 

В З А Є М О З А М І Щ Е Н Н Я

повноважень першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації на час їх відсутності

 

Кого заміщаютьХто заміщає

Голову районної державної адміністраціїПерший заступник голови районної державної адміністрації

Першого заступника голови районної державної адміністраціїЗаступник голови районної державної адміністрації (з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань, та енергозбереження)

Заступник голови районної державної адміністрації (з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань, та енергозбереження)Перший заступник голови районної державної адміністрації

Заступника голови районної державної адміністрації (з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань)Керівник апарату районної державної адміністрації

Керівника апарату районної державної адміністраціїЗаступник голови районної державної адміністрації (з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань)

 

 

 

 

Заступник голови

районної державної адміністраціїІгор Бобровський

Додаток 3

до розпорядження голови 

районної державної адміністрації

від «30» грудня 2013 року № _193-к_

 

ЗАКРІПЛЕННЯ

за виконавчими комітетами місцевих рад району першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації

Перший заступник голови районної державної адміністрації, координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

1.Стрілковицької.

2.Рудківської.

3.Сусолівської.

4.Погірцівської.

5.Чайковицької.

 

6.Підгайчиківської.

7. Никловицької.

8.Вощанцівської.

9.Луківської.

10.Новосілко-Гостиннівської.

 

Заступник голови районної державної адміністрації (з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань), координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

11.П`яновицької.

12.Воле-Баранецької.

13.Верховецької.

14.Садковицької.

15.Містковицької.

 

16.Корницької.

17.Михайлевицької.

18.Купновицької.

19.Роздільненської.

20.Бабинської.

21.Бісковицької. 

Заступник голови районної державної адміністрації (з питань агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, земельних питань, та енергозбереження), координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

22.Ралівської.

23.Чукв`янської.

24.Блажівської.

25.Монастирецької.

26.Вільшаницької.

27.Городищенської.

28.Великоозиминської.

29.Кульчицької.

30.Дублянської.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації, координує діяльність виконавчих комітетів таких місцевих рад:

 

31.Новокалинівської.

32.Калинівської.

33.Гординянської.

34.Корналовицької.

35.Великобілинської.

36.Лукавської.

37.Воютицької.

38.Викотівської.

 

 

Заступник голови

районної державної адміністраціїІгор Бобровський

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

Перегляди статей
4686070

На сайті 115 гостей та користувачі відсутні

 

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua